Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Kolejne ustalenia Okrągłego Stołu w sprawie Rospudy

DODANE: 10-2-2008

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

4 lutego odbyło się trzecie spotkanie Okrągłego Stołu w sprawie Obwodnicy Augustowa. Zakończono zgłaszanie kryteriów ocen wariantów, które będą podstawą do opracowania zakresu raportu oceny oddziaływania na środowisko. Wykonanie raportu ma zlecić inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ocenie poddane zostaną trzy warianty przebiegu drogi: przez Dolinę Rospudy, przez Chodorki oraz przez Raczki.

Jak można przeczytać w komunikacie prasowym Ministerstwa Środowiska:

„Po zapoznaniu się z opinią prawną eksperta – pana Jerzego Jendrośki, strony przyjęły do wiadomości fakt, że nie jest możliwe kontynuowanie budowy obwodnicy Augustowa w świetle wyroków wydanych w kwietniu i w grudniu 2007 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W obecnym stanie prawnym istnieje konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa. Raport z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zostanie zlecony do wykonania przez inwestora – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Strony biorące udział w spotkaniu zgłosiły istotne dla nich kryteria ocen wybranych wariantów. Kryteria te są bardzo ważne dla dalszego procesowania w sprawie inwestycji, gdyż one wraz z wariantami obwodnic będą podstawą do opracowania wytycznych dla raportu oceny oddziaływania na środowisko. […] Ministrowie (Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk i Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki – dop. Pracownia) wyrazili życzenie, by wykonawca raportu dokonał w pierwszej fazie studium analizy wariantów w sposób, pozwalający wskazać wariant obwodnicy, który będzie przedstawiony przez inwestora jako wariant przez niego proponowany, jak wymagają tego uregulowania prawne. Sprawnie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy raportu umożliwi przedstawienie wyników tej części studium w czerwcu 2008 r. – przed ostatecznym zakończeniem opracowywania raportu oceny oddziaływania na środowisko. W tym terminie planuje się kolejne spotkanie plenarne Okrągłego Stołu”.

Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk zapewnił, że wypracowane przy Okrągłym Stole uzgodnienia będą wiążące dla rządu przy podejmowaniu dalszych decyzji dotyczących przebiegu obwodnicy Augustowa.

W wywiadzie dla Polskiego Radia minister Maciej Nowicki powiedział, że w sprawie Rospudy „teraz jest czas na profesjonalistów”. Zgodzono się, że musi być przeprowadzona analiza oddziaływania na środowisko we wszystkich trzech wariantach: przez Dolinę Rospudy, przez Chodorki oraz przez Raczki zgodnie z polskim prawem i z prawem europejskim.

W tzw. Okrągłym Stole uczestniczą: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – inwestor, przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego i miasta Augustowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę Doliny Rospudy, a także zaproszeni eksperci. Obserwatorami byli m.in.: Minister Środowiska, Minister Infrastruktury, posłowie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji Infrastruktury Sejmu RP, wojewoda podlaski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.