PRACOWNIA 13.06.2012

Transgraniczna strefa bez polowań na duże drapieżniki coraz bliżej ustanowienia

11 czerwca br. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego odbyło się robocze spotkanie polsko-słowackiego zespołu ekspertów do spraw ochrony dużych drapieżników poświęcone wzmocnieniu standardów ochrony transgranicznych populacji wilków i niedźwiedzi. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, przedstawiciele administracji rządowej, służby ochrony przyrody oraz reprezentanci organizacji przyrodniczych zajmujących się ochroną dużych drapieżników: Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Impulsem do rozpoczęcia rozmów przez stronę słowacką na temat ustanowienia na terenie tego kraju strefy buforowej wolnej od polowań na wilki i niedźwiedzie była skierowana przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot skarga do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Słowację przepisów unijnych oraz list polskiego wiceministra środowiska z prośbą o wstrzymanie odstrzałów wilków przy granicy z Polską.

Słowacka propozycja strefy buforowej obejmowała jedynie tereny obszarów Natura 2000 graniczące z Polską. Postulat naszych południowych sąsiadów nie zabezpieczałby zatem przed słowackim odstrzałem wilków i niedźwiedzi będących przedmiotem ochrony w polskich specjalnych obszarach ochrony siedlisk np. na terenie Ostoi Magurskiej czy Beskidu Żywieckiego.

Finalnie ustalono, iż strefa ochronna ciągnąć się będzie wzdłuż całej polsko-słowackiej granicy. Propozycja szerokości strefy wolnej od polowań to 23 km dla wilka i 10 km dla niedźwiedzia. Postanowiono także, iż w obszarze przygranicznym nawiązana zostanie ścisła, polsko-słowacka współpraca w celu wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań dla ochrony transgranicznych populacji wilka i niedźwiedzia.

Ustalenia ze spotkania zostaną przekazane słowackiemu rządowi do analizy. Kształt i wielkość stref nie jest ostateczna i będzie podlegać negocjacjom na rządowym, polsko-słowackim szczeblu.


Przewodniczący spotkania podpisują ustalenia grupy roboczej dotyczące ochrony transgranicznych populacji wilka i niedźwiedzia. Fot. Zenon Wojtas
Przewodniczący spotkania podpisują ustalenia grupy roboczej dotyczące ochrony transgranicznych populacji wilka i niedźwiedzia. Fot. Zenon Wojtas

Czytaj również:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Pracownia na YouTube