PRACOWNIA 14.12.2013

Pilsko. Świetliste plany legły w gruzach

14 grudnia br. planowano uroczyste otwarcie I etapu Kompleksu Sportowo-Narciarskiego Pilsko Jontek przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. O wydarzeniu informowały Stowarzyszenie RTSiR Korbielów-Pilsko i Ruch Społeczny Obrońców Pilska oraz lokalne media. Finalnie uroczystość została odwołana.

Jak obiecywali organizatorzy wydarzenia, 14 grudnia miał zostać otwarty wyciąg krzesełkowy Kamienna – Solisko w Korbielowie, jednak prace budowlane nie zostały dokończone.

Interesujące jest czy Prezydent Komorowski zna sytuację procesu inwestycyjnego? Czy jest świadomy, że poprzez swoją obecność legitymizowałby nieprawidłowości, jakie miały miejsce na Pilsku?

Wielkim nietaktem organizatorów otwarcia wyciągu jest zapraszanie Prezydenta RP w sytuacji gdy kilkanaście miesięcy temu nielegalny taśmociąg o mało nie urwał ręki 5-letniemu dziecku. Prezydent stoi na straży praworządności, powinien wspierać rozwój jedynie tych inwestycji, które prowadzone są z należytą starannością

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Świetliste plany inwestora legły w gruzach, miał być ośrodek na miarę XXI wieku, ale póki co mamy nieuruchomiony wyciąg krzesełkowy, rozebrany taśmociąg (co akurat jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż nie wyrządzi już nikomu krzywdy), zbiorniki do zaśnieżania (które, według relacji znajdujących się w protokołach, służą do pojenia owiec), spływające masy ziemne z trasy nr 7 ze względu na uruchomienie osuwiska przez wycinkę drzew i przesuwanie mas ziemnych celem poszerzenia nartostrady.

W sprawie przebudowy wyciągu nr 1 warto wiedzieć, że:

  • prace polegające na wycince drzew zostały rozpoczęte przed wydaniem pozwolenia na budowę, decyzja środowiskowa dla inwestycji określała stan sprzeczny ze stanem faktycznym w terenie, decyzji środowiskowej i pozwoleniu na budowę wyciągu nadano rygor natychmiastowej wykonalności, pomimo że nie jest inwestycją celu publicznego. Dodatkowo w trakcie realizacji inwestycji wykorzystywany był helikopter, podczas gdy wniosek inwestora mówił jedynie o standardowym sprzęcie budowlanym.
  • pomimo informacji o zagrożeniu uchylenia pozwolenia na budowę, inwestor zdecydował się przystąpić do budowy i oddać wyciąg do użytkowania już w grudniu br. Pośpiech, zarówno w wydawaniu decyzji, jak i podczas budowy wyciągu i obiektów towarzyszących, może poddać w wątpliwość staranność procesu inwestycyjnego oraz kwestię zachowania norm bezpieczeństwa.

Skala ujawnionych nieprawidłowości przy wydawaniu obu decyzji zmusiły Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności zgody na realizację tego przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie wniosło odwołanie od decyzji środowiskowej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w lipcu br. uchyliło rygor natychmiastowej wykonalności dla przedsięwzięcia, podtrzymało natomiast decyzję Wójta o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla inwestycji. Stowarzyszenie zaskarżyło decyzję w tej części do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we wrześniu br.

W sierpniu br. Stowarzyszenie złożyło wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Żywieckiego udzielającego pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia.

Ponadto o przeprowadzeniu prac przygotowawczych (wycinki drzew) przed uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę powiadomiono organy ochrony przyrody i nadzór budowlany, który przekazał sprawę do rozpatrzenia Wójtowi Gminy.

Rozbudowa ON Pilsko od kilkunastu miesięcy realizowana jest z poważnymi uchybieniami. Do dziś nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte kwestie:

  • braku decyzji środowiskowej dla niwelacji stoku i wycinki drzew na trasie nr 7
  • wycinki drzew w rezerwacie „Pilsko”
  • zrealizowania dwóch zbiorników retencyjnych do naśnieżania ośrodka
  • dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę i policję ws. przestępstwa przeciwko środowisku i złamania prawa budowlanego.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Pilsko wyciąg krzesełkowy 2013