PRACOWNIA 25.10.2013

Decyzja środowiskowa dla wyciągu na Pilsku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

24 października br. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (WSA) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolei linowej krzesełkowej w masywie Pilska w Korbielowie gmina Jeleśnia w miejscu istniejących wyciągów narciarskich (oznaczonych nr V i VI) oraz niwelacji Hali Szczawiny”.

4 września br. SKO uchyliło decyzję Burmistrza Żywca z listopada 2011 r. odmawiającą wydania decyzji środowiskowej dla budowy wyciągu krzesełkowego w miejscu orczyków na Halę Miziową. Wcześniej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła uzgodnienia decyzji środowiskowej z uwagi na fakt, że ówczesny wnioskodawca (Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.) nie przedłożył spełniającego wymagań prawnych i merytorycznych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stowarzyszenie zarzuca postanowieniu SKO rażące naruszenie prawa.

  • SKO określiło środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, pomimo że zebrane dowody wskazują, iż przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
  • SKO uznało, że nie ma potrzeby uzupełnienia raportu o elementy gwarantujące jego zgodność z prawem i tym samym zaakceptowało dokument niespełniający wymagań ustawowych.
  • SKO podczas merytorycznego rozpatrzenia sprawy ograniczyło się jedynie do przepisania 4 akapitów słabej jakości raportu oddziaływania na środowisko.
  • Kuriozalne jest wskazanie kolegium, że inwestor przed przystąpieniem do wykonywania robót ma zinwentaryzować ewentualne stanowiska chronionych gatunków roślin. Tym samym organ potwierdził, że obca jest mu idea i podstawy prowadzenia procedury OOŚ jako warunku do wydania rzetelnej i prawidłowej decyzji środowiskowej.
  • SKO wydało skarżoną decyzję, pomimo że przedsięwzięcie nie ma statusu „planowanego”, lecz znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Na potrzeby budowy wyciągu o zwiększonej przepustowości wycięto już drzewa i zniwelowano stok narciarski, czym doprowadzono do znaczącego poszerzenia trasy narciarskiej nr 7. Tym samym, wydanie decyzji środowiskowej dla samowoli jest bezzasadne i sprzeczne z prawem.

Nie ulega wątpliwości, decyzja wydana przez SKO określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa kolei linowej krzesełkowej w masywie Pilska” nie wyklucza ryzyka znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000. Zgoda na realizację inwestycji na podstawie dokumentów niespełniających prawnych i merytorycznych wymagań, w dodatku w terenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych jest niedopuszczalna

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Warto przypomnieć, że jest to już drugie postanowienie SKO w tej sprawie, które w ocenie Stowarzyszenia rażąco narusza prawo. Wcześniejsze, z czerwca 2012 r., również uchylające decyzję Burmistrza Żywca o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawierało tożsamą argumentację. Co istotne, wyrokiem ze stycznia 2013 r. WSA podzielił argumenty Stowarzyszenia i uchylił decyzję SKO.

Przykład kolei gondolowej w Świeradowie-Zdroju pokazuje, że ryzyko pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego i rentowności przedsiębiorstwa, nie jest ryzykiem tylko inwestora, ale całej lokalnej społeczności, które swoje utrzymanie wiąże z infrastrukturą narciarską. Dla dobra stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego i zachowania dziedzictwa przyrodniczego warto zadbać o spełnienie wszystkich wymagań w procesie inwestycyjnym.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Pilsko wyciąg krzesełkowy 2013