PRACOWNIA 08.07.2013

Stanowisko w sprawie położenia kamienia węgielnego pod budowę wyciągu krzesełkowego

Według zapowiedzi inwestora CTE Sp. z o.o. – 11 lipca br. na Pilsku odbędzie się uroczyste otwarcie budowy wyciągu krzesełkowego Kamienna – Solisko w Korbielowie, który zastąpi orczyk nr 1. W programie uroczystego otwarcia budowy przewidziano poświęcenie kamienia węgielnego, udział parlamentarzystów i przedstawicieli władz samorządowych oraz piknik dla mieszkańców i letników. Według zapewnień wyciąg zostanie oddany do użytku na przełomie listopada i grudnia 2013 r.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot czynnie uczestniczyło w procesie wydawania decyzji dla kolei krzesełkowej i uważa:

1. Otwarcie budowy jest przedwczesne. Decyzja zezwalająca na budowę dla inwestycji nie jest prawomocna. Inwestor bierze pełną odpowiedzialność zarówno za koszty środowiskowe, jak i społeczne związane z decyzją o otwarciu budowy wyciągu.

2. Prace zostały rozpoczęte przed wydaniem pozwolenia na budowę. Stowarzyszenie w dniach 13 i 14 czerwca br. stwierdziło przygotowanie terenu pod inwestycję poprzez wycinkę drzew na działkach 6306/2, 6305/4, 6305/3, 6305/1. Fakt ten został zgłoszony do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu. Co istotne, w zeszłym roku dokonano wycinki drzew i niwelacji terenu na jednej z działek, która obecnie wchodzi w zakres inwestycji. Działka ta znajduje się na terenie Natura 2000. O fakcie zostały powiadomione odpowiednie organy państwa.

3. Wydana przez Wójta Gminy Jeleśnia decyzja środowiskowa została 17 czerwca br. zaskarżona przez Stowarzyszenie do SKO. Wydanej decyzji zarzucamy m.in.:
a) stwierdzenie stanu sprzecznego ze stanem faktycznym w terenie. Według Wójta (a wcześniej także RDOŚ w Katowicach) realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew, bowiem teren porośnięty jest roślinnością łąkową. Tymczasem teren był zadrzewiony. Ujawniono wycinanie drzew z części działek, na których budowany ma być wyciąg krzesełkowy. Dopuszczono się tym samym zmiany zagospodarowania terenu i to przed uzyskaniem prawomocnej zgody na budowę oraz w trakcie sezonu lęgowego ptaków.
b) poddanie ocenie jedynie części przedsięwzięcia, a nie jak to powinno mieć miejsce – całości inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie ON Pilsko. Dzielenie przedsięwzięcia w celu uniknięcia całościowej jego oceny jest niezgodne z prawem krajowym i europejskim.

4. Za nadużycie należy uznać nadanie rygoru natychmiastowej wykonalność dla pozwolenia na budowę, jak i decyzji środowiskowej. Wyciągi narciarskie nie są inwestycjami celu publicznego! Nadanie rygoru umożliwia inwestorowi wejście w teren bez czekania na uprawomocnienie się decyzji.

5. Stan w którym wydanie decyzji może służyć naruszeniu prawa lub jego obejściu jest niedopuszczalny, a wydana w takim stanie sprawy decyzja w rażący sposób narusza zasadę praworządności. Z uwagi na zdiagnozowane nieprawidłowości przy wydawaniu przez Starostę Żywieckiego pozwolenia na budowę zapowiadamy złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji i wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

6. W ocenie Stowarzyszenia metody, jakie stosuje firma CTE Sp. z o.o. przy rozbudowie ośrodka mogą doprowadzić do stagnacji narciarskiej na Pilsku. Inwestor już w momencie nabycia ośrodka rozpoczął jego modernizację od samowoli budowlanej – nielegalnie wybudowany taśmociąg doprowadził 13.02.2013 r. do groźnego wypadku z udziałem 5 letniego dziecka.

7. Przygotowanie inwestycji w terenie cennym przyrodniczo, jakim jest Pilsko, powinno odbywać się z należytą starannością. Niezbywalna jest przede wszystkim ocena wpływu całości planowanej modernizacji ośrodka narciarskiego na przyrodę regionu, w tym na obszar Natura 2000 „Beskid Żywiecki”. Nie możemy dopuścić do zniszczenia cennych siedlisk i gatunków metodą małych kroków. Pilsko to miejsce występowania ważnych i chronionych w całej UE zwierząt tj. ryś, wilk, niedźwiedź i bardzo rzadki, zagrożony wyginięciem w skali Polski i regionu, głuszec.

8. W Polsce obserwujemy nasycenie rynku nowoczesnymi stacjami narciarskim. Zwracamy uwagę, że lokalne władze postępują wbrew zapisom Strategii rozwoju gminy Jeleśnia do 2015 r., w której zawarto następujący postulat Rekomendujemy powstrzymanie się od aktywnego popierania interesów GAT na Pilsku (poprzedni właściciel ON Pilsko – dopisek PNRWI). Naszym zdaniem nie są one tożsame z długofalowym interesem gminy. Jeleśnia w perspektywie wieloletniej więcej skorzysta na zachowaniu zasobów przyrodniczych, które mogą stać się realną przewagą konkurencyjną wobec terenów sąsiednich i magnesem przyciągającym turystów [Strategia rozwoju gminy Jeleśnia do 2015 roku. Opracowanie na zlecenie Beskidzkie­go Funduszu Ekorozwoju SA: Warda & Kłosowski Consulting, źródło: bip.jelesnia.pl]. Powstaje pytanie o sens zamawiania i przygotowywania dokumentów strategicznych, skoro zamiast interesów gminy i mieszkańców realizuje się politykę inwestora, który wielokrotnie w mediach zapowiadał, że może wycofać się ze swoich planów.

W całej sprawie rozbudowy ON Pilsko nie możemy oprzeć się wrażeniu, że inwestor ma bardzo złych doradców. Przykład Czarnego Gronia w Rzykach pokazuje, że doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z prawem jest trudne i kosztowne. Najwyraźniej firma CTE nie wyciągnęła także wniosków z wypadku dziecka na zainstalowanym bez pozwolenia na budowę i użytkowanie taśmociągu.

Stowarzyszenie zapowiada stały monitoring stanu zgodności realizacji inwestycji narciarskich w ON Pilsko z wymogami prawa, w tym prawa środowiskowego.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych