PRACOWNIA 08.05.2012

Polski rząd upomina się o transgraniczną strefę ochrony dużych drapieżników na Słowacji

wilk-jacek-wieckowski.jpg

Pod koniec kwietnia br. Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, wystosował do Ministra Środowiska Naturalnego Republiki Słowackiej list, w którym zwrócił się z prośbą o wstrzymanie odstrzałów wilków przy granicy z Polską i wyrażenie poparcia dla idei utworzenia na tym terenie strefy buforowej, w której nie będzie można polować na duże drapieżniki.

Prośba Głównego Konserwatora Przyrody jest reakcją na złożoną przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot skargę do Komisji Europejskiej, w sprawie naruszenia przepisów unijnych przez Republikę Słowacji polegającego na nieuprawnionych polowaniach na wilki na terenie tego kraju.

Główny Konserwator w swoim liście wskazał, iż odstrzał na Słowacji choćby jednego osobnika wilka bądź niedźwiedzia może stanowić znaczące negatywne oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony polskich obszarów Natura 2000. Podkreślił, iż polowania na Słowacji mają „istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku niedźwiedzia, którego stan ochrony na terenie Polski, w raporcie przekazanym Komisji Europejskiej w trybie art.17 Dyrektywy Siedliskowej, został oceniony jako niezadowalający”. Za zasadne wskazuje również poddanie procedurze oceny oddziaływania na środowisko planów łowieckich, w ramach których eliminuje się wilki na terenach graniczących z Polską.

Ministerstwo Środowiska podzieliło nasze obawy dotyczące wpływu prowadzonych na Słowacji polowań na chronione na terenie naszego kraju drapieżniki. Poparcie polskiego rządu dla utworzenia strefy transgranicznej ochrony dużych drapieżników jest kluczowe dla ich odpowiedniej ochrony. Wspólnie z organizacjami z Czech i Słowacji będziemy monitorować wdrażanie i postęp prac nad jej utworzeniem

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rząd Słowacki każdego roku wydaje zgodę na zabicie kilkudziesięciu niedźwiedzi i ponad stu wilków. Polowania prowadzone są głównie w obszarach Natura 2000, które Słowacy wyznaczyli właśnie z uwagi na występowanie priorytetowych dla Wspólnoty Europejskiej gatunków – wilka i niedźwiedzia. Drapieżniki zabijane są także tuż przy granicy z Polską, poluje się na zwierzęta pochodzące ze ściśle chronionych w naszym kraju populacji. Słowackie polowania na wilki zagrażają zachowaniu tego gatunku we właściwym stanie ochrony na terenie Słowacji, Polski oraz Czech. By przeciwstawić się prowadzonej przez słowacki rząd polityce gospodarowania drapieżnikami, utworzono międzynarodową koalicję organizacji przyrodniczych działających na rzecz ochrony dużych drapieżników. Pierwszym krokiem było złożenie przez każdego z jej członków skargi do Komisji Europejskiej, w której podnoszono konieczność utworzenia transgranicznej strefy buforowej wolnej od polowań na duże drapieżniki.

Na terenie Słowacji znajdują się już dwa takie obszary zlokalizowane w przygranicznych rejonach pomiędzy Czechami a Słowacją (rejon Čadca) oraz pomiędzy Słowacją a Węgrami (Słowacki Kras). Intencją ich powołania było zagwarantowanie, że odstrzały wilka na Słowacji nie będą niosły ze sobą negatywnych skutków dla ściśle chronionych populacji węgierskiej i czeskiej.

Czytaj również:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pracownia na YouTube