PRACOWNIA 29.05.2013

Właściciel ON Pilsko skarży prezesa Pracowni

29 maja br. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej odbędzie się rozprawa Prezesa Pracowni Radosława Ślusarczyka, przeciwko któremu, prywatny akt oskarżenia skierował właściciel ośrodka na Pilsku – firma CTE z Istebnej.

Data rozprawy: 29 maja 2013 r., godz. 14.15
Miejsce: Sąd Rejonowy Bielsko-Biała, IX Wydział Karny
Sprawa: IX K 234/13

Z ostatniej chwili: Z powodow proceduralnych rozprawa została przełożona na dzień 11 czerwca 2013 r., godz. 14.00

Wskutek działań, które prowadzi Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot na rzecz ochrony przyrody, właściciel ośrodka postanowił skierować do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Prezesowi Stowarzyszenia z artykułu 212 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k.

Właściciel ośrodka oskarża Prezesa Pracowni o skierowanie pisma do RDOŚ w Katowicach, instytucji odpowiedzialnej za kwestie ochrony przyrody oraz umieszczenie na stronie Pracowni aktualności http://pracownia.org.pl/aktualnosci,897 ihttp://pracownia.org.pl/aktualnosci,899, informujących o ujawnionych zniszczeniach przyrodniczych na terenie Pilska.

Kwestią sporną jest wycinka drzew, na tej podstawie skonstruowany został akt oskarżenia. Oskarżyciel stoi na stanowisku, iż działania Stowarzyszenia doprowadziły do utraty zaufania publicznego potrzebnego do wykonywania działalności gospodarczej oraz naruszyły dobre imię spółki CTE.

Stowarzyszenia wielokrotnie informowało o zniszczeniach na Pilsku, samowoli budowlanej, działaniu przez właściciela ośrodka metodą faktów dokonanych. Radosław Ślusarczyk reprezentujący Stowarzyszenie stanowczo nie zgadza się z zarzutami oskarżyciela prywatnego.

W naszej ocenie działanie właściciela ON Pilsko obliczone jest na odwrócenie uwagi od istoty sprawy, jakim jest dokonanie zniszczeń na Pilsku – przypominamy rozbudowa ośrodka została dokonana bez szeregu wymaganych decyzji, do naruszeń doszło na obszarze Natura 2000.

Mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem nękania Stowarzyszenia za prowadzenie działalności na rzecz ochrony przyrody. Zaufanie publiczne potrzebne do wykonywania działalności gospodarczej właściciel ON Pilsko traci z własnej winy, poprzez działanie metodą faktów dokonanych, realizując inwestycję bez stosownych pozwoleń, co już raz doprowadziło do wypadku dziecka na taśmociągu

mówi Grzegorz Bożek, rzecznik prasowy Pracowni

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stoi na stanowisku, że w interesie publicznym jest działalność na rzecz zachowania wartości przyrodniczych, poszanowania prawa oraz udział obywateli w procesach decyzyjnych. Podjęte przez nas działania w temacie inwestycji na Pilsku mają na celu dbałość o dobro wspólne – przyrodę i egzekwowanie przepisów prawa. W żadnym razie nie stanowią zaś pomówienia.

Sprawą zniszczeń na Pilsku zajmują się:

  • Prokuratura Rejonowa w Żywcu – prowadzi postępowanie wyjaśniające o sygn. akt 2DS 1873/12.
  • Komenda Powiatowa Policji wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art. 90 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
  • Starostwo Powiatowe w Żywcu w sprawie wykonania bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego ujęć wód na potoku Kamienna w rejonie Hali Miziowej w miejscowości Korbielów gm. Jeleśnia.
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w sprawie legalności wykonania taśmociągu zlokalizowanego na odcinku od doliny potoku Szczyrbok do polany Strugi w północnej części w Korbielowie. Po przeprowadzeniu wizji terenowej wydano decyzję wstrzymującą roboty budowlane z uwagi na brak wymaganego pozwolenia na budowę.
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie działań dotyczących prowadzenia prac ziemnych i wycinki drzew, w związku z zagospodarowaniem terenu w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Beskid Żywiecki PLH240002 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Beskid Żywiecki PLH240006, wchodzący w skład sieci obszarów Natura 2000, w rejonie góry Pilsko.

Pilsko to kolejny przypadek po Czarnym Groniu i Tobołowie, gdzie w terenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych inwestycje prowadzi się metodą faktów dokonanych a realizujących inwestycje nie interesują środowiskowe skutki swoich poczynań. Hasło „najpierw budować, potem legalizować” pomimo, iż karygodne, pozostaje wciąż aktualne. Skandalem jest, że samowole budowlane w górach stają się normą.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Grzegorz Bożek, Rzecznik prasowy PnrWI
tel. 665 831 257; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Pilsko taśmociąg 2013