PRACOWNIA 22.02.2012

Słowackie polowania na wilki w Komisji Europejskiej

13 lutego br. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło skargę do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przepisów unijnych przez Słowację, polegających na nieuprawnionych polowaniach na wilki. Tym samym Stowarzyszenie wsparło międzynarodową koalicję organizacji przyrodniczych ze Słowacji, Węgier i Czech dla ochrony dużych drapieżników.

Władze Słowacji w sezonie 2010/2011 wydały zgodę na odstrzał 150 wilków. Według oficjalnych danych zabito 159 osobników, w większości w obszarach Natura 2000, gdzie wilk stanowi przedmiot priorytetowej ochrony. W 2007 roku słowackie władze zgłosiły do Komisji Europejskiej liczebność wilków na poziomie 252-410 osobników żyjących na terenie Słowacji. Rząd Słowacji zgodził się więc na odstrzał prawie połowy populacji!

Rokrocznie wydawane są na Słowacji pozwolenia na zabijanie bardzo dużej ilości wilków, bez przeprowadzenia analizy pod kątem negatywnego oddziaływania odstrzałów na ten gatunek, czym naruszane są przepisy Dyrektywy Siedliskowej. Dodatkowo odstrzały dotykają losowo wybranych osobników, co negatywnie wpływa na przetrwanie poszczególnych rodzin wilczych. Rząd słowacki nie ma więc podstaw merytorycznych do stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość, iż zgoda na odstrzał wilków nie zagraża zachowaniu tego cennego w ekosystemie drapieżnika we właściwym stanie ochrony. Jak donoszą tamtejsze organizacje przyrodnicze, sytuacja wilków z roku na rok ulega pogorszeniu.

Słowackie polowania na wilki uniemożliwiają także skuteczną ochronę tego drapieżnika na terenie Polski. Z uwagi na transgraniczny obszar bytowania tych zwierząt, podczas polowań na Słowacji zabijane są osobniki pochodzące ze ściśle chronionej polskiej populacji. Skutki takiego działania można już zaobserwować w Magurskim Parku Narodowym czy Beskidzie Żywieckim, gdzie drastycznie spadła liczebności wilków.

Państwo polskie odpowiedzialne jest przed Komisją Europejską za właściwy stan ochrony tych drapieżników na terenie kraju. W celu wzmocnienia ochrony naszej populacji niezbędne są intensywne prace nad ustanowieniem strefy całkowitej ochrony wilków (zakaz polowań) na słowackich terenach graniczących z Polską.

Utworzenie takiej strefy na Słowacji udało się wynegocjować już Czechom i Węgrom, co wsparło te kraje w skutecznej ochronie wilków. Jeżeli nie chcemy płacić za błędy słowackiego rządu, niezbędne jest utworzenie strefy całorocznej ochrony wilka także na terenach graniczących z Polską.

Pierwsze kroki dla transgranicznej ochrony wilka zostały już poczynione. W marcu 2011 r. w Krakowie odbyła się polsko-słowacka konferencja, na której zawarto porozumienie o międzynarodowej współpracy. Stanowisko organizacji przyrodniczych w tej kwestii reprezentowała m.in. Pracownia. Instytucją odpowiedzialną za realizację ustaleń z konferencji miał być polsko-słowacki zespół ds. ochrony gatunkowej dużych drapieżników. Przewodnictwo nad zespołem powierzono dyrektorowi Tatrzańskiego Parku Narodowego, Pawłowi Skawińskiemu.

Pomimo godnej docenienia współpracy pomiędzy TPN a TANAP-em (słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym) dotyczącej badań nad niedźwiedziami brunatnymi po obu stronach granicy, do chwili obecnej nie powołano nawet składu zespołu mającego zająć się ochroną dużych drapieżników w rejonie transgranicznym.

Ponad roczną opieszałość w temacie transgranicznej ochrony dużych drapieżników argumentuje się oczekiwaniem na opracowanie polskich programów ochrony tych zwierząt. Tymczasem w projekcie „krajowej strategii ochrony wilka” temat międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony tych zwierząt w obszarach przygranicznych został potraktowany marginalnie. Zarówno program ochrony wilka, jak i postawa przewodniczącego zespołu, nie daje gwarancji na zachowanie tego drapieżnika we właściwym stanie ochrony w rejonach graniczących ze Słowacją.

Opieszałość polskich władz powoduje, że na terenie Słowacji, w bezpośredniej bliskości polskiej granicy, prowadzone są polowania na wilki, które pochodzą także z polskiej populacji.

Organizacje wchodzące w skład koalicji dążyć będą do wprowadzenia wspólnej polityki wyznaczającej wysokie standardy ochrony wilków na terenie Europy. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot domaga się od polskich służb ochrony przyrody podjęcia zdecydowanych działań na rzecz utworzenia strefy całkowitej ochrony dużych drapieżników na słowackich terenach graniczących z Polską.

W Polsce wilki są pod ścisłą ochroną od 1998 roku. Na Słowacji na wilki można polować.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pracownia na YouTube