PRACOWNIA 28.03.2006

Konferencja na temat turystyki w Karpatach

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot organizuje w Bielsku-Białej, konferencję „Rozwój turystyki w Karpatach – strategie, zagrożenia i szanse”. W czasie jej trwania zaprezentowane zostaną zagrożenia, jakie niesie ze sobą turystyka masowa, przedstawione zostaną przykłady łamania prawa przez inwestorów i właścicieli nielegalnych wyciągów narciarskich oraz aktualna sytuacja rozwoju turystyki w Karpatach, głównie pod kątem planów budowy nowych tras i wyciągów narciarskich.

W konferencji wezmą udział goście reprezentujący środowiska naukowe, służby ochrony przyrody, administrację publiczną, organizacje pozarządowe i turystyczne oraz firmy Polskie Koleje Linowe i Gondola Jaworzyna.

Konferencja jest częścią projektu pn.: „Zagrożona Natura – projekt ochrony bioróżnorodności Karpat, objętych siecią Natura 2000, monitoring szkodliwych inwestycji turystyki masowej”, realizowanego przez nasze Stowarzyszenie i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu PHARE Access 2003.

W ramach projektu prowadzony jest monitoring gmin karpackich pod kątem kontroli procesów administracyjnych planowania i realizacji inwestycji turystyki masowej. W 137 przebadanych gminach karpackich, zdecydowana większość planuje tworzenie nowych tras i wyciągów. Wskazuje to jednoznacznie na szeroką skalę problemu realizacji nadmiernej liczby inwestycji tego rodzaju turystyki oraz zjawiska łamania europejskiego i krajowego prawa. Jako przykład łamania prawa przedstawione zostaną przypadki nielegalnie funkcjonujących wyciągów na Pilsku.

Jednym z efektów końcowych projektu będzie sporządzony raport, który szczegółowo przedstawi sytuację szkodliwych inwestycji turystycznych, pokaże również zjawisko łamania prawa.

Celem konferencji jest:

  • poznanie stanu obecnego i szans rozwoju turystyki w Karpatach, zagrożeń jakie niesie ona ze sobą dla walorów przyrodniczych, środowisk kulturowych i społecznych oraz sposobów ich zapobiegania,
  • nawiązanie szerokiego dialogu i wypracowanie „dobrych praktyk” współpracy między osobami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę przyrody i rozwój turystyki, celem zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat,
  • wskazanie, na przypadki nieprzestrzegania założeń zrównoważonego rozwoju w ramach planowania i realizacji turystyki na obszarze polskich Karpat.

Miejsce: Bielsko-Biała, Książnica Beskidzka, ul. Słowackiego 17a
Czas: 28.03.2006 r, godz. 12.00

Szczegółowe informacje:
Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; 33 817 14 68