PRACOWNIA 15.08.2012

Postępowanie ws. decyzji środowiskowej dla Czarnego Gronia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

30 lipca br. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W czerwcu 2012 r. SKO uchyliło decyzję Burmistrza Andrychowa odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie prowadzonej na Czarnym Groniu stacji narciarskiej o wyciąg krzesełkowy, system sztucznego zaśnieżania i oświetlenie.

Przypomnijmy, iż inwestor wystąpił do Burmistrza Andrychowa z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej w marcu 2011 r. czyli 2 lata po zrealizowaniu inwestycji. Była to już druga próba uzyskania decyzji środowiskowej przez inwestora.

Postanowieniem z dnia 10.02.2012 r. Burmistrz Andrychowa odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na umorzenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie postępowania w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ uznał postępowanie za bezprzedmiotowe, bowiem inwestycja na Czarnym Groniu została już całkowicie zrealizowana.

Stanowisko SKO w sposób rażący narusza prawodawstwo polskie i unijne, gdyż jest niezgodne z przepisami dyrektywy 2011/92, ustawy OOŚ i orzecznictwem ETS. Istotą powyższych aktów prawnych jest fakt, iż ocena oddziaływania na środowisko może być przeprowadzona jedynie przed wydaniem decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia (np. pozwolenia na budowę) i przed rozpoczęciem tej realizacji, a więc dla planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Wynika to z prewencyjnego charakteru procedury OOŚ, która ma na celu rozważenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zanim zostanie ono zrealizowane i odpowiednie zabezpieczenie przyrody przez jej negatywnym wpływem.

W przypadku Czarnego Gronia na przeprowadzenie OOŚ jest już za późno, gdyżprzedsięwzięcie zostało już całkowicie zrealizowane a system sztucznego zaśnieżania i oświetlenie są już użytkowane. Zmiany w środowisku, jakie wiązały się z samowolnie powstałą na Czarnym Groniu inwestycją i jej częściową eksploatacją już nastąpiły i są nieodwracalne. W toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, Stowarzyszenie wielokrotnie wskazywało na niemożliwość przeprowadzenia procedury OOŚ a więc zalegalizowania samowoli budowlanej na Czarnym Groniu. Tożsame stanowisko zajęły również organy ochrony środowiska: RDOŚ w Krakowie i GDOŚ.

Mamy nadzieję, że WSA opowie się za przestrzeganiem prawa, które w równym stopniu powinno obowiązywać każdego obywatela i uchyli decyzję SKO, której wejście w życie oznaczałoby wypaczenie funkcjonowania ocen oddziaływania na środowisko w naszym kraju. W całej sprawie nie chodzi o mało znaczący ośrodek narciarski w Beskidzie Małym, ale o strukturalny problem w Polsce, jakim jest przyzwolenie przez organy administracji państwowej na działanie metodą faktów dokonanych

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

W wypadku podtrzymania decyzji SKO przez WSA złożymy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W razie zgody organów krajowych na wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji na Czarnym Groniu, według przysługującego nam prawa, skierujemy do Komisji Europejskiej sprawę naruszenia przepisów wspólnotowych przez władze polskie.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68