PRACOWNIA 22.03.2006

Pakt Tatrzańskiego Parku Narodowego z Polskimi Kolejami Linowymi

24 marca 2006 r. (piątek) o godzinie 13.30 w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego przy ul. Sławkowskiej 26A, w Krakowie, odbędzie się konferencja prasowa prezentująca stanowisko najwybitniejszych polskich naukowców-przyrodników oraz 10 organizacji ekologicznych zrzeszonych w Koalicji „Ratujmy Karpaty” na temat rozbudowy kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch.

W konferencji wezmą udział m.in.: wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody woj. małopolskiego, Prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Podczas konferencji zapowiemy, że w związku z łamaniem prawa przy decyzjach na temat kolei linowych w Tatrach będziemy dochodzić przestrzegania prawa na forum Komisji Europejskiej.

1. W latach 30-tych XX wieku budowa kolei linowej w Tatrach spotkała się ze sprzeciwem niemal całego polskiego społeczeństwa. Została uznana za inwestycję, która wpłynie destrukcyjnie na przyrodę Tatr. Protestowali wtedy wybitni polscy przyrodnicy, ludzie nauki i kultury, do dymisji podała się Państwowa Rada Ochrony Przyrody wraz z jej przewodniczącym profesorem Władysławem Szaferem. Tatr bronili wielcy Polacy: Tytus Chałubiński, Jan Kasprowicz, Stanisław Witkiewicz, Walery Goetel i wielu innych, którzy chcieli ocalić ten teren dla przyszłych pokoleń.

2. Dziś dąży się do podjęcia decyzji o rozbudowie kolei linowej na Kasprowy Wierch z pogwałceniem prawa Unii Europejskiej oraz ustawy Prawo ochrony Środowiska, nie licząc się z opinią przyrodników, i nie dopuszczając do głosu społecznych organizacji ekologicznych. Działania polskich władz mogą narazić polskich podatników na konieczność pokrycia dotkliwych kar finansowych, jakie mogą być wymierzone przez Komisję Europejską na Polskę za nieprzestrzeganie prawa ochrony przyrody na terenach objętych Naturą 2000.

3. Od sześciu miesięcy, w Urzędzie Miasta Zakopane, na wniosek Polskich Kolei Linowych Sp. z o.o., toczy się postępowanie o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy kolei linowej „Kuźnice-Kasprowy Wierch”. Procedura ta jest niezbędna, by PKL uzyskał pozwolenie na budowę na terenie objętym ochroną Parkiem Narodowym i obszarem Natura 2000. Do dnia dzisiejszego Burmistrz Zakopanego nie dopuścił organizacji społecznych do udziału w toczącym się postępowaniu oraz nie zobligował firmy PKL do sporządzenia Raportu Oddziaływania na środowisko.

Według opinii 79 najznakomitszych Profesorów i organizacji ekologicznych – „Tylko rzetelnie przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej przebudowy – niezbędne w przypadku tak bezcennego obszaru, może dać odpowiedź na pytanie: w jaki sposób zwiększenie przepustowości kolei (ze 180 do 360 osób/godz.) będzie oddziaływać na środowisko przyrodnicze Tatr. Dopiero po uzyskaniu wiarygodnych wyników takiej oceny można wydać odpowiedzialną decyzję i ewentualne pozwolenie na realizację przedsięwzięcia”.

Dlatego naszym zdaniem:

  • nie do zaakceptowania jest stanowisko Dyrekcji TPN przedstawione organizacjom ekologicznym na spotkaniu 9 marca 2006 r. w Zakopanem. Dyrekcja TPN dopuszcza możliwość zwiększenia przewozowości kolei do 360 osób/godz. w sezonie zimowym i ponad 180 osób/godz. w sezonie letnim. Tym samym akceptuje możliwosć rozbudowy kolei bez raportu OOS, co jest sprzeczne z prawem
  • dyrekcja TPN, której powierzono los dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Tatr, zamiast stać na straży prawa i przyrody, podpisuje umowę z komercyjną firmą, czerpicą zyski z wykorzystywania przyrody Tatr, pomimo iż o konieczność przeprowadzenia OOS, z pełnym udziałem społecznym, wskazuje opinia Rady Naukowej Tatrzańskiego PN, opinia Przewodniczacego WROP w Krakowie prof. Henryka Okarmy, oraz stanowisko siedemdziesięciu dziewięciu najznakomitszych przedstawicieli polskiej nauki z tytułem Profesora
  • zaproponowane przez dyrektora TPN Pawła Skawińskiego zwiększenie przepustowości kolei do 360 osób/godz. i przeprowadzenie później monitoringu, od którego ma zależeć przewozowość kolei w sezonie letnim, jest przysłowiową „musztardą po obiedzie”, gdyż najpierw inwestycja zostanie rozbudowana, a dopiero póżniej, będzie monitorowany jej wpływ na przyrodę Tatr
  • propozycja Pawła Skawińskiego jest ewidentną próbą ominięcia prawa, gdyż to, do jakiej wielkoąci powinna zostać zwiększona przewozowość bez powodowania strat w środowisku przyrodniczym Tatr powinno być przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor TPN podpisując umowę z PKL-em bierze na siebie pełną odpowiedzialność z zniszczenia przyrodnicze w rejonie Kasprowego Wierchu
  • zgodnie z obowiązującym prawem rozbudowa kolei linowej na terenie Tatrzańskiego PN i obszarze Natura 2000 – „Tatry” (kod obszaru PLC 120001), powinna podlegać wnikliwej analizie skutków przyrodniczych i być podejmowana z pełnym respektowaniem polskiego i wspólnotowego prawa, o czym mówia zapisy w Dyrektywie Habitatowej 92/43/EWG. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory jasno wskazane jest, że każde przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne dla ochrony walorów ostoi Natura 2000, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, podlega odpowiedniej ocenie skutków z punktu widzenia założeń ochrony. Przedsięwzięcie może zostać zrealizowane dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie ono niekorzystnie na dany teren, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa
  • przebudowa kolei linowej na Kasprowy Wierch nie jest związana z działaniami zmierzającymi do ochrony TPN, i powinna być poprzedzona Oceną Oddziaływania na środowisko, która wykaże jakie skutki niesie ze sobą planowana inwestycja
  • ewentualna decyzja organu prowadzącego postępowanie (Urzędu Miasta Zakopane) o zwolnieniu inwestora z obowiązku przeprowadzenia procedury OOS i niedopuszczenie obywateli do składania uwag i wniosków, byłaby podjęta z ewidentnym naruszeniem ww. dyrektyw UE oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, co w konsekwencji doprowadziłoby do późniejszego stwierdzenia nieważności wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także mogłaby narazić Państwo Polskie na konieczność wyjaśnień przed Komisja Europejską, nie wykluczając dotkliwych kar pieniężnych
  • planowana inwestycja, która od początku istnienia budziła ogromne kontrowersje, nie może dzisiaj być realizowana bez opracowania rzetelnego Raportu Oddziaływania na środowisko oraz udziału naukowców, organizacji pozarządowych i obywateli zainteresowanych przyszłoąci ochrony Tatr. Tak ważna decyzja nie może zostać podjęta za zamkniętymi drzwiami!

W imieniu Koalicji Ratujmy Karpaty
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY RAZEM Z POLSKIMI KOLEJAMI LINOWYMI CHCE ZNISZCZYĆ TATRY!

Międzynarodowa akcja w obronie Tatr, 2002