PRACOWNIA 01.12.2005

Korzystniejszy przebieg obwodnicy Białegostoku

Ponad rok temu Podlaski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot interweniował poprzez złożenie wniosków i uwag do studium uwarunkowań o kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów w sprawie planów lokalizacji odcinka drogi ekspresowej S-19 (obwodnicy Białegostoku).

Zeszłoroczny wariant odcinka tej drogi przebiegał przez bagna i kompleksy leśne o znacznych wartościach przyrodniczych m.in. przez Białostoczek i Bogdaniec. Obszary te stanowią miejsca lęgowe wielu cennych gatunków ptaków podlegających ochronie krajowej i międzynarodowej (m.in. żurawi, krasek, błotniaków), stanowią ostoję chronionych ssaków: łosi, jeleni, bobrów. Są również cenne pod względem florystycznym, a jako, że są ostatnimi fragmentami dawnej Puszczy Błudowskiej są istotnym dziedzictwem przyrodniczym.

Według aktualnych doniesień, po głosowaniu radnych gminy Zabłudów, plany dotyczące przebiegu drogi zostały zmienione. Obecny wariant, podobnie jak poprzedni, wywołuje sprzeciw części okolicznych mieszkańców, jednak jest krótszy i nieporównywalnie korzystniejszy dla przyrody.

Pracownia na YouTube

Zwierzęta na przejściach