PRACOWNIA 25.11.2010

Kolejne poparcia Apelu do Ministra Środowiska o interwencję w sprawie planowanych na Słowacji odstrzałów niedźwiedzi brunatnych

niedzwiedz-fotolia-91450085-subscription-monthly-xl.jpg

Już 21 wiodących organizacji działających na rzecz ochrony przyrody oraz przedstawiciele środowisk naukowych zwracają się do Ministra Środowiska z Apelem o interwencję w sprawie planowanych na Słowacji odstrzałów niedźwiedzi brunatnych.

W ostatnich dniach Apel poparli także:

  • Polski Komitet Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
  • Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka
  • Fundacja „Zwierzęta i my”

Przypominamy, iż według sygnałów od słowackich organizacji ekologicznych władze tego kraju wydały zgodę na odstrzał 50 niedźwiedzi w ramach polowań regulacyjnych oraz 25 niedźwiedzi w ramach tzw. polowań ochronnych. Liczba niedźwiedzi przeznaczonych do odstrzału może być jednak wyższa.

Celem Apelu jest skłonienie polskich władz do skierowania noty dyplomatycznej do władz Słowacji oraz Unii Europejskiej a także zwrócenie uwagi na konieczność transgranicznej ochrony niedźwiedzia.

Niedźwiedź brunatny jest na Słowacji gatunkiem chronionym na mocy prawodawstwa krajowego i międzynarodowego. Pomimo ochrony można na te zwierzęta legalnie polować, co roku zabijanych jest kilkadziesiąt osobników.

Odstrzały niedźwiedzi w przygranicznych regionach Słowacji mogą wpływać na populację bytującą po polskiej stronie, zwłaszcza w rejonie tatrzańskim. Każdy niedźwiedź odstrzelony w przygranicznym rejonie Słowacji, to dla polskiej – chronionej prawem – populacji (liczącej zaledwie kilkadziesiąt osobników) dotkliwa strata. Zarówno na Polsce jak i na Słowacji, ciąży obowiązek zachowania populacji niedźwiedzia brunatnego w jak najlepszym stanie.

Decyzja o ich odstrzale jest możliwa jedynie w przypadku braku zadowalającej alternatywy i zaistnieniu pewności, że skutki tej decyzji nie będą szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu (art. 16 dyrektywy siedliskowej). Powinna być ona również poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na integralność obszarów Natura 2000 (art. 6.3 dyrektywy siedliskowej, wyrok ETS w sprawie C-241/08). Taka ocena dotychczas nie została przeprowadzona, a władze Słowacji nie udowodniły, że alternatywne (w stosunku do odstrzału) metody rozwiązania problemu nie przyniosły zadowalających efektów.

Uważamy że jest to łamanie prawa wspólnotowego (art. 16 oraz art. 6(3) dyrektywy siedliskowej) i działanie stanowiące realne zarażenie dla populacji niedźwiedzia brunatnego w Karpatach Zachodnich, zwłaszcza dla populacji bytującej na terenie Polski.

Szkodom czynionym przez te duże drapieżniki można skutecznie zapobiegać w inny niż odstrzał sposób. Po polskiej stronie Tatr zminimalizowano przyczyny konfliktów pomiędzy zwierzętami a ludźmi i odtąd sytuacje konfliktowe zdarzają się sporadycznie.

Przetrwanie i ochrona tych dużych drapieżników jest kwestią wykraczającą poza granice poszczególnych państw.

Sekretariat Apelu
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68