PRACOWNIA 11.07.2012

Oświadczenie w sprawie wycinki drzew na Czarnym Groniu

Informujemy, iż zakończył się proces Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Prezesa Pracowni Radosława Ślusarczyka pozwanych przez Anitę i Sławomira Rusinków, który toczył się przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej Wydział Cywilny.
Proces zakończył się zawarciem ugody pomiędzy stronami, na mocy której Pracownia wraz z Państwem Anitą i Sławomirem Rusinek uzgodniła treść wspólnego oświadczenia, które publikujemy poniżej:


Oświadczenie w sprawie wycinki drzew na Czarnym Groniu

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Radosław Ślusarczyk i Anita i Sławomir Rusinek informują, iż powodowie Anita i Sławomir Rusinek dokonując wycinki drzew na Czarnym Groniu nie naruszyli prawa. W latach 2006 do 2008 Burmistrz Andrychowa wydał decyzję zezwalającą na wycinkę drzew na Czarnym Groniu. W grudniu 2010r. SKO w Krakowie uznało te decyzje administracyjne za nieważne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem ze stycznia 2012r. uchylił wszystkie powyższe decyzje SKO. Od tego wyroku pozwani złożyli skargę kasacyjną. Pozwani Radosław Ślusarczyk i Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oświadczają, iż artykuł zamieszczony na ich stronie internetowej, a dotyczący wycinki drzew na Czarnym Groniu z dnia 7.12.2010r. nie miał na celu naruszenia dobrego imienia, bądź zniesławienia Anity i Sławomira Rusinków, ale miał na celu ochronę środowiska naturalnego Beskidu Małego.

Komentarz Stowarzyszenia do powyższego oświadczenia

Powyższe oświadczenie dotyczy informacji o nieprawidłowościach przy wydawaniu (w latach 2006-2008) decyzji Burmistrza Andrychowa zezwalających na wycinkę ponad 600 drzew na Czarnym Groniu. Aktualność będąca przedmiotem sądowego sporu została opublikowana w grudniu 2010 r. w momencie unieważnienia tych decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze z powodu rażącego naruszenia prawa. Opisując kwestię nieprawidłowości przedstawiliśmy stanowisko organu administracji państwowej, który wskazał na rażące zaniedbania Burmistrza Andrychowa skutkujące m.in. odstąpieniem od naliczenia inwestorowi stosownej opłaty za wycinkę drzew na rzecz budżetu gminy. Także Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim wyroku nie miał wątpliwości, iż przy wydawaniu decyzji o wycince drzew doszło do naruszenia prawa. W ocenie WSA kierującego się zasadą trwałości decyzji administracyjnych, naruszenia te nie były jednak na tyle rażące by unieważnić wydane przez Burmistrza Andrychowa zezwolenia na wycinkę drzew. Wyrok WSA jest nieprawomocny, Pracownia złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto, w dalszym ciągu toczą się postępowania związane z kwestią nielegalnej rozbudowy ośrodka narciarskiego.

Publikując informacje o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem ośrodka na Czarnym Groniu, Stowarzyszenie nigdy nie kierowało się chęcią zniesławienia i naruszenia dobrego imienia inwestora, gdyż w swojej aktywności zainteresowane jest tylko i wyłączenie działalnością na rzecz ochrony wartości przyrodniczych kraju, w tym przypadku cennej przyrody Beskidu Małego. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stoi na stanowisku, iż w interesie publicznym jest działalność na rzecz zachowania wartości przyrodniczych oraz poszanowania prawa. Podjęte przez nas działania w temacie inwestycji na Czarnym Groniu mają na celu dbałość o dobro wspólne – przyrodę i egzekwowanie przepisów prawa.

W całej sprawie nie tracimy z oczu sedna sprawy, jakim jest rozbudowanie ośrodka na Czarnym Groniu bez wymaganych prawem pozwoleń. W naszej ocenie jest to naganne lekceważenie przepisów prawa i organów administracji państwowej oraz działanie na szkodę interesu publicznego, jakim jest ochrona wspólnego dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pomóż nam chronić przyrodę

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Łatwo wytykać Austriakom, że zamienili swego czasu Wawel na stajnie dla koni, a cóż lepszego Wy panowie robicie, zmieniając stopniowo bezcenne dziedzictwo narodowe (i ponadnarodowe) w lunapark?

prof. Zbigniew Mirek

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie

Czarny Groń 2009