PRACOWNIA 25.06.2012

Projektowana stacja narciarska w Kowarach nie otrzymała decyzji środowiskowej

18 czerwca 2012 r. Burmistrz Kowar odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji narciarskiej w masywie gór Czoło i Sulica we wschodnich Karkonoszach.

W czerwcu 2008 r. spółka „Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa – Kowary” złożyła do burmistrza Kowar wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego kompleksu narciarskiego w Karkonoszach – w rejonie gór Czoło i Sulica. Inwestycja miała obejmować budowę trzech kolei linowych, trzech wyciągów orczykowych, dróg dojazdowych i parkingów, kilkunastu pensjonatów oraz sieci tras narciarskich. Przedsięwzięcie byłoby zlokalizowane w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego i na terenie obszaru Natura 2000.

W ciągu kilku lat trwania postępowania inwestor nie przedłożył dokumentów, które w obiektywny sposób wykluczyłyby ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na przyrodę. W międzyczasie doszło do powstania sprzecznych wersji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Brak odpowiedniej analizy przyrodniczej przesądził o tym, że już w listopadzie 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu odmówił wydania zgody na tę inwestycję. 20 miesięcy potem, w czerwcu 2012 r., Burmistrz Kowar odmówił wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Jak można przeczytać w jego rozstrzygnięciu, „organ stwierdził, że nie jest możliwe określenie rzeczywistego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, oraz (...) nie jest możliwe rozstrzygnięcie wątpliwości odnośnie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

Rozstrzygnięcie Burmistrza Kowar i RDOŚ jest wyrazem prawidłowego zastosowania zasady przezorności wynikającej z przepisów polskich i unijnych

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Mówi ona, że jeśli nie da się obiektywnie i racjonalnie wykluczyć znaczącego oddziaływania na środowisko, to należy przyjąć że ono wystąpi.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od 2005 r. sygnalizowało władzom Kowar uchybienia dotyczące już wówczas prowadzonych ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych. W późniejszym okresie Pracownia wykazała (wraz z RDOŚ i Karkonoskim Parkiem Narodowym), że przedstawiona przez inwestora dokumentacja środowiskowa jest obarczona uchybieniami, co wyklucza możliwość wydania zgody na inwestycję.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych