PRACOWNIA 18.05.2012

Kolejna ważna decyzja uniemożliwiająca legalizację samowoli budowlanej na Czarnym Groniu

Czarny Groń 2009

8 maja br. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, który w listopadzie 2011 r. nałożył na inwestora na „Czarnym Groniu” opłatę za legalizację samowolnie wybudowanego wyciągu krzesełkowego. Wniesienie opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych miało być jednym z warunków zalegalizowania samowoli budowlanej.

Według prawa budowlanego, legalizacja jest możliwa dopiero wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:

  • inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • inwestycja nie narusza przepisów, w tym budowlano-technicznych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem,
  • inwestor uiści opłatę legalizacyjną.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaskarżyło postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej, zarzucając mu rażące naruszenie prawa. Stowarzyszenie wskazało, że inwestycja nie może spełnić powyższych przesłanek z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego.

Nie można wydać decyzji środowiskowej dla zrealizowanej inwestycji, bowiem nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ocenę tę przeprowadza się dla planowanych przedsięwzięć, nie zaś dla już zrealizowanych w terenie inwestycji. Tezę tę potwierdził Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Z uwagi na brak uzgodnienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z Krakowa, 10 lutego 2012 r. Burmistrz Andrychowa odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nielegalnej rozbudowy ośrodka narciarskiego „Czarny Groń”.

Brak tej decyzji uniemożliwia dokonanie legalizacji samowoli budowlanej.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie nie znalazł podstaw do zasadności nałożenia na inwestora opłaty legalizacyjnej, a tym samym przychylił się do argumentów Stowarzyszenia. Ponadto, w swoim uzasadnieniu wskazał, że PINB w toku prowadzonego postępowania dopuścił się istotnych uchybień m.in. dopuszczając do postępowania niekompletny projekt budowlany.

Decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, unieważniająca nałożenie na inwestora opłaty legalizacyjnej czy odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pokazuje nieskuteczność inwestora w staraniu się o zalegalizowanie inwestycji i niemożność spełnienia przez niego wymogów ustawodawczych

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Oba rozstrzygnięcia uniemożliwiają obecnie wydanie decyzji legalizującej samowolę budowlaną, co w konsekwencji powoduje konieczność wydania decyzji nakazującej rozbiórkę nielegalnej inwestycji.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Czarny Groń 2009