PRACOWNIA 15.02.2012

Wody mineralne Krynicy-Zdroju ocalone

2 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Rady Miejskiej Krynica-Zdrój od wyroku WSA w sprawie poprawności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju. Oznacza to, że wyrok WSA w Krakowie jest prawomocny i nie jest możliwa budowa toru saneczkowo-bobslejowego na Górze Parkowej w Krynicy.

Wyrok NSA zakończył trwające od 2009 roku działania w sprawie zapewnienia ochrony bezcennym wodom mineralnym i leczniczym Krynicy-Zdroju, którym zagrażała budowa toru saneczkowo-bobslejowego na Górze Parkowej.

Zagrożenie dla wód mineralnych i leczniczych wynikało z nieodpowiedzialnych planów budowy na stokach Góry Parkowej w Krynicy nowoczesnego toru saneczkowo-bobslejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja ta wiązała się z koniecznością wycinki 4,5 ha drzew z unikalnego Parku Zdrojowego na Górze Parkowej oraz wykonaniem prac ziemnych, wiertniczych i budowlanych na niestabilnych stokach tej góry.

Zakres wykonywanych na stokach Góry Parkowej prac zagroziłby zasobom unikalnych wód mineralnych i leczniczych typu szczaw, z których słynie uzdrowisko Krynica.

Początkiem walki o ochronę wód mineralnych i leczniczych Krynicy było związane z wystosowaniem listu otwartego geologów i hydrogeologów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dalsze apele i pisma kierowane do inwestora (gminy Krynica) oraz ministerstw i urzędów, w których kompetencji należy kwestia ochrony wód mineralnych i leczniczych, nie przynosiły spodziewanego skutku tj. powstrzymania realizacji tej szkodliwej inwestycji.

Dopiero w wyniku apelu oraz ekspertyz geologicznych oraz prawnych skierowanych przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej do Wojewody Małopolskiego, zdecydował on o skierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Przedmiotem rozprawy były kwestie dotyczące poprawności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Parkowej w Krynicy, który dopuszczał budowę toru saneczkowo-bobslejowego w sprzeczności z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym oraz ustawy o uzdrowiskach.

WSA w Krakowie w wyroku dnia 10 maja 2010 roku, II SA/Kr 1016/10, stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku, XL/272/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krynica-Zdrój, Góra Parkowa. Od tego wyroku Rada Miejska Krynicy-Zdroju wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ostatecznie w dniu 2 lutego br., Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie o sygn. akt II OSK 2433/11, oddalił skargę kasacyjną Rady Miejskiej Krynica-Zdrój od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Oznacza to, że wyrok WSA w Krakowie jest prawomocny i nie jest możliwa budowa toru saneczkowo-bobslejowego na Górze Parkowej w Krynicy.

Mówi ekspert

Łatwo wytykać Austriakom, że zamienili swego czasu Wawel na stajnie dla koni, a cóż lepszego Wy panowie robicie, zmieniając stopniowo bezcenne dziedzictwo narodowe (i ponadnarodowe) w lunapark?

prof. Zbigniew Mirek

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie