PRACOWNIA 28.09.2011

Inwestor Czarnego Gronia skarży prezesa Pracowni

29 września br. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej odbędzie się pierwsza rozprawa Prezesa Pracowni Radosława Ślusarczyka, przeciwko któremu, prywatny akt oskarżenia skierowali Anita R. i Sławomir Rusinek. Sprawie jako obserwator przygląda się Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Data rozprawy: 29 września 2011 r., godz. 10.00
Miejsce: Sąd Rejonowy Bielsko-Biała, III Wydział Karny, sala 21
Sprawa: Sygn. akt. III K 230/11

Wskutek działań, które prowadzi Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot na rzecz ochrony przyrody, inwestor wraz z małżonkiem postanowił skierować do sądu prywatny akt oskarzenia przeciwko Prezesowi Stowarzyszenia z artykułu 212 § 2 k.k.

Inwestor – Anita R. oraz jej mąż – Sławomir Rusinek oskarżają Prezesa Pracowni o pomówienie poprzez opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia informacji prasowej:

Prezes Pracowni został oskarżony o to, iż poinformował opinię publiczną, że według Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzja o wycince drzew pod inwestycję została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz, że inwestor zrealizował inwestycję wbrew zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i to na terenie podlegającym szczególnym formom ochrony przyrody.

Opublikowanie informacji, według oskarżyciela, „poniżyło ich w opinii publicznej oraz naraziło na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej”.

Inwestor domaga się:

  • nałożenia na Prezesa Stowarzyszania kary grzywny,
  • zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz usunięcia opublikowanych informacji prasowych.

Pracownia stanowczo nie zgadza się z zarzutami oskarżycieli prywatnych, gdyż:

  1. Informacja prasowa z dnia 07.12.2010 pojawiła się po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 08.11.2010 stwierdzającej fakt, że decyzja na wycinkę drzew była wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wskutek odwołania, 18.04.2011 SKO podtrzymało swoje stanowisko.
  2. W informacji prasowej w kontekście decyzji zezwalającej inwestorowi na dokonanie wycinki drzew na Czarnym Groniu zastosowano synonimu pojęcia niezgodności z prawem, bowiem inwestor oparł się na decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, co potwierdziło swoim wyrokiem SKO.
  3. Fakt niezgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potwierdza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie oraz analiza prawna przeprowadzona przez ekspertów Pracowni.
  4. Fakt naruszenia przez inwestora granic obszaru Natura 2000 „Beskid Mały” i granic rezerwatu przyrody potwierdza postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wszczynające postępowanie w sprawie nakazania natychmiastowego wstrzymania działań i podjęcia niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu przyrody obszaru Natura 2000 „Beskid Mały”.
  5. Przede wszystkim: wycinka miała być zrealizowana w konkretnym celu: dla rozbudowy ośrodka narciarskiego „Czarny Groń”, która została dokonana jako samowola budowlana, całkowicie wbrew obowiązującemu prawu, co zdaniem organów ścigania jest przestępstwem.

Godny podkreślenia jest fakt, iż inwestor w chwili ukazania się informacji na stronie Pracowni mógł skorzystać z prawa prasowego (strona www.pracownia.org.pl jest zarejestrowaną witryną i podlega prawu prasowemu) i skierować wniosek o sprostowanie podanych przez Stowarzyszenie informacji, czego nie uczynił. W zamian za to wniósł akt oskarżenia w powództwie karnym, jak również w cywilnym przeciwko Prezesowi Pracowni oraz Stowarzyszeniu.

Niezwykle istotne w całej sprawie jest też to, że przeciwko inwestorowi na Czarnym Groniu Anicie R. w Sądzie Rejonowym w Wadowicach II Wydział Karny pod sygnaturą akt II K 4/11 toczy się postępowanie karne w związku z faktem, „iż w okresie od lutego 2009 roku do grudnia 2009 roku na zboczach Czarnego Gronia w Rzykach wykonywała bez wymaganych zezwoleń Starostwa Powiatowego w Wadowicach roboty budowlane składające się na stację narciarską a to: budowę wyciągu krzesełkowego z infrastrukturą towarzyszącą, budową instalacji sztucznego zaśnieżania z budową zbiornika retencyjnego i budową instalacji oświetleniowej tj. o przestępstwo z art. 90 ustawy Prawo Budowlane”.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stoi na stanowisku, iż w interesie publicznym jest działalność na rzecz zachowania wartości przyrodniczych oraz poszanowania prawa. Podjęte przez nas działania w temacie inwestycji na Czarnym Groniu mają na celu dbałość o dobro wspólne – przyrodę i egzekwowanie przepisów prawa. W żadnym razie nie stanowią zaś pomówienia.

Działania inwestora odbieramy jako próbę zamknięcia ust Pracowni i je działaczom - organizacji pożytku publicznego pracującej dla ochrony przyrody i poszanowania prawa, która prowadzi społeczny monitoring i domaga się przestrzegania prawa. Oskarżenie mojej osoby to próba odciągnięcia uwagi od istoty sprawy, którą jest nielegalne wybudowanie inwestycji na Czarnym Groniu

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Pracowni

Obecnie Pracownia uczestniczy w 13(!) postępowaniach administracyjno-sądowych, które zostały zainicjowane na wniosek Pracowni. Celem części z nich jest doprowadzenie do rozebrania nielegalnie powstałego ośrodka narciarskiego i przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczeń w przyrodzie, jakich dokonał inwestor.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68