PRACOWNIA 15.02.2006

Przedstawiciele Polskiej Nauki W OBRONIE TATR

W dniu 16 lutego 2006 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego przy ul. Raszyńskiej 32/44, lok. 140, kl. IX, I p. w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa w sprawie Apelu polskich naukowców do Ministra Środowiska. W imieniu sygnatariuszy Apelu w konferencji udział wezmą prof. Zbigniew T. Wierzbicki (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) oraz prof. Jerzy Lefeld (prezes warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego).

62 najznakomitszych przedstawicieli polskiej nauki z tytułem profesora podpisało apel w sprawie obrony polskich Tatr. Wśród sygnatariuszy apelu znajdują się takie wybitne nazwiska, jak:  Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski, były minister ochrony środowiska, przewodniczący Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, Prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody woj. małopolskiego.

W wystosowanym apelu do Ministra Środowiska przedstawiciele nauki domagają się uruchomiania procedur administracyjnych nakładających na inwestora – Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji przebudowy kolei linowej „Kuźnice-Kasprowy Wierch”.

W apelu czytamy: „Tylko rzetelnie przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej przebudowy – niezbędne w przypadku tak bezcennego obszaru, może dać odpowiedź na pytanie: w jaki sposób zwiększenie przepustowości kolei (ze 180 do 360 osób/godz.) będzie oddziaływać na środowisko przyrodnicze Tatr. Dopiero po uzyskaniu wiarygodnych wyników takiej oceny można wydać odpowiedzialną decyzję i ewentualne pozwolenie na realizację przedsięwzięcia”.

Obecnie w Urzędzie Miasta Zakopane, na wniosek Polskich Kolei Linowych Sp. z o.o., toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy kolei linowej „Kuźnice-Kasprowy Wierch”. PKL dążą do dwukrotnego zwiększenia przepustowości kolei linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch, co oznacza, że w samo serce Tatrzańskiego Parku Narodowego, w najcenniejsze obszary przyrodnicze, będzie wwożonych w skali roku ponad milion osób.

Już w latach 30-tych XX wieku budowa kolei linowej, spotkała się ze sprzeciwem niemal całego polskiego społeczeństwa, i została uznana za inwestycję, która wpłynie destrukcyjnie na przyrodę Tatr. Protestowali wybitni polscy przyrodnicy, ludzie nauki i kultury, do dymisji podała się Państwowa Rada Ochrony Przyrody wraz z jej przewodniczącym, światowej rangi autorytetem, profesorem  Władysławem Szaferem. Tatr bronili tacy wielcy Polacy, jak Tytus Chałubiński, Jan Kasprowicz, Stanisław Witkiewicz, Walery Goetel i wielu innych, którzy chcieli ocalić ten teren dla przyszłych pokoleń.

Rozbudowa kolei linowej o zwiększonej przewozowości na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i w obszarze Natura 2000 – „Tatry” (kod obszaru PLC 120001), powinna podlegać wnikliwej analizie skutków przyrodniczych i być podejmowana z pełnym respektowaniem polskiego i wspólnotowego prawa, o czym mówią zapisy w Dyrektywie Habitatowej 92/43/EWG. Przedsięwzięcie może zostać zrealizowane dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie ono niekorzystnie na dany teren, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.

Rada Naukowa Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody z Krakowa, prof. Henryk Okarma, zajęli już stanowisko, w którym wskazali na konieczność przeprowadzenia OOŚ z pełnym udziałem społecznym.

Niebezpieczeństwo podjęcia decyzji przez organ prowadzący postępowanie – Urząd Miasta Zakopane, o zwolnieniu inwestora z obowiązku przeprowadzenia procedury OOŚ, skutkowałoby naruszeniem dyrektyw UE oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, co w konsekwencji doprowadziłoby do stwierdzenia nieważności wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 11 POŚ), a także mogłoby narazić Państwo Polskie na konieczność wyjaśnień przed Komisją Europejską, nie wykluczając dotkliwych kar pieniężnych.

Swój Tatrzański Apel przedstawiciele świata nauki podsumowują: „Chcemy jeszcze raz z mocą przypomnieć, że planowana inwestycja od początku budziła ogromne kontrowersje i nie może dzisiaj być realizowana z naruszeniem podstawowych procedur. Tak ważna decyzja nie może zostać podjęta za zamkniętymi drzwiami! Byłaby to wyjątkowa nieodpowiedzialność narażająca na szwank nie tylko dobre imię Kraju i jego finanse, ale także zagrażająca bezcennemu dziedzictwu przyrodniczo-kulturowemu”.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, członek Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra,
tel.:  (+48) 33 817 14 68

Ratujmy Tatry przed olimpiadą, 1995-1997