PRACOWNIA 30.08.2011

Kolej Gondolowa na Stogu Izerskim odmawia naprawienia szkody w środowisku

Od momentu rozpoczęcia budowy kolei gondolowej i trasy narciarskiej na Stogu Izerskim doszło do poważnego pogorszenia stanu populacji cietrzewia. Zdaniem ekspertów przyrodniczych oraz Pracowni istnieje bezpośredni związek pomiędzy spadkiem populacji a funkcjonowaniem kolei gondolowej – jej działalność doprowadziła do wystąpienia szkody w środowisku.

W porównaniu do stanu sprzed powstania inwestycji, zmniejszeniu uległa ilość cietrzewi oraz teren przez nie wykorzystywany. W latach poprzednich ze środków publicznych wydawano wielomilionowe kwoty na ochronę izerskiej populacji cietrzewia, w wyniku czego populacja ta była trzecią co do wielkości w Polsce. Obecny trend spadkowy może doprowadzić do jej zniszczenia.

Spółka zarządzająca koleją gondolową jak dotąd nie podjęła żadnych efektywnych działań w celu wyeliminowania zagrożenia przyrodniczego. W trakcie spotkania, które odbyło się 19 sierpnia br. w Nadleśnictwie Świeradów-Zdrój, przedstawiciele Spółki wprost stwierdzili, że nie poczuwają się do odpowiedzialności za wystąpienie szkody w środowisku oraz, że nie stać ich na podjęcia działań, które naprawiłyby i zrekompensowały zaistniałą szkodę. Wskazano również, że z powodu poważnych problemów finansowych koniecznym może się stać zamknięcie kolei gondolowej. Rzekomym źródłem tych problemów jest zbyt mały (jak dla inwestora) ruch turystyczny oraz nikłe szanse na budowę drugiej nartostrady, gdyż na przeszkodzie stoi konieczność ochrony istniejących walorów przyrodniczych.

W ten sposób spełnia się prognoza zawarta w raporcie Business Centre Club z 2008 r. pt. „Ryzyka środowiskowe wyzwaniem dla gospodarki”: „Będziemy coraz częściej świadkami upadłości oddanych do użytkowania obiektów (z powodu wystąpienia szkody w środowisku – przypis PnrWI). Nikt nie dokonuje szacowania kosztów szkód w ekosystemach wskutek realizowanych inwestycji, nikt też nie uwzględnia tej wyceny w planach i wskaźnikach inwestycyjnych”. W tym przypadku źródłem problemu jest to, że na etapie oceny oddziaływania na środowisko nie poddano rzetelnej analizie kwestii oddziaływania na populację cietrzewia, w związku z czym obecne zdarzenia przyrodnicze mogą być zakwalifikowane jako „szkoda w środowisku”. Do obecnej sytuacji doprowadziły rażące błędy oceny przyrodniczej, a następnie wybudowanie inwestycji na Stogu Izerskim z naruszeniem podstawowych zasad ochrony i niezgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Brak poczucia odpowiedzialności inwestora za dokonane zniszczenia pogłębia istniejący problem, co niesie negatywne skutki zarówno dla przyrody, jak i dla samej inwestycji.

Patrząc wstecz można stwierdzić, że szkody w środowisku można było uniknąć, gdyby poważnie potraktowano przepisy o ochronie przyrody. Ignorowanie przepisów prowadzi do braku możliwości rozwoju inwestycji oraz zagrożenia likwidacją już wybudowanej inwestycji.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Krzysztof Okrasiński, tel. 502 171 323
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych