PRACOWNIA 15.06.2011

Szrenica: Wojewódzki Sąd Administracyjny opowiada się za ochroną przyrody

9 czerwca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które nie chciało unieważnić decyzji środowiskowej dla rozbudowy kompleksu narciarskiego na Szrenicy (Karkonosze) w gminie Szklarska Poręba.

W 2010 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) skierował do SKO wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej zezwalającej na rozbudowę kompleksu narciarskiego na Szrenicy. Pracownia przyłączyła się do wszczętego postępowania, a gdy SKO odmówiło unieważnienia decyzji środowiskowej – złożyła skargę do WSA.

Zarzuty GDOŚ i Pracowni dotyczyły przede wszystkim rażąco błędnie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko, czym naruszono wymogi prawa krajowego oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o niewłaściwie opracowane dokumentacje środowiskowe oraz o naruszenie kluczowych zasad prawnych dotyczących ochrony obszarów Natura 2000.

Co do zasady, nie jest dopuszczalnym zrealizowanie inwestycji mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. Wyjątek od tej zasady może zaistnieć wyłącznie wtedy, gdy mamy do czynienia z zaakceptowanym przez Komisję Europejską obszarem Natura 2000 – a i to dopiero po uprzednim udowodnieniu, że: nie ma lepszych rozwiązań alternatywnych, za inwestycją przemawiają „konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego” oraz są możliwe i zapewnione adekwatne kompensacje przyrodnicze. W przypadku rozbudowy kompleksu narciarskiego na Szrenicy naruszono wszystkie powyższe zasady. W toku oceny oddziaływania na środowisko pominięte zostały ww. aspekty, przy czym ocena ta została przeprowadzona przy akceptacji służb ochrony przyrody odpowiedzialnych za ochronę obszaru Natura 2000 oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. Naruszenie prawa jest tu tym bardziej dotkliwe, że planowana inwestycja narusza strefę ochrony ścisłej Karkonoskiego Parku Narodowego – jednego z najmniejszych, za to najbardziej pofragmentowanego parku narodowego w Polsce. Prócz tego, jest to obszar europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i międzynarodowy rezerwat przyrody UNESCO. Nie przeszkodziło to inwestorowi w zrealizowaniu inwestycji wbrew obowiązującym przepisom i wbrew zapisom decyzji zezwalających na inwestycję.

Wyrok WSA utwierdza nas w przekonaniu, że w Polsce prawo ochrony środowiska musi być bezwzględnie przestrzegane. W przypadku Szrenicy okazało się, że organy administracji zignorowały obowiązujące przepisy

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nowa kolej linowa na Szrenicę funkcjonuje od grudnia 2010 r. W przypadku unieważnienia decyzji środowiskowej, niezbędne będzie wycofanie z obrotu prawnego pozwolenia na budowę. Jednocześnie należy pamiętać, że jedną z zasad prawa unijnego jest „zakaz korzystania z owoców naruszenia prawa”.

Wyrok WSA jest nieprawomocny. Strony niezadowolone z wyroku mają prawo skierować skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Krzysztof Okrasiński
tel. 502 171 323; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego