PRACOWNIA 16.03.2011

Apel o ochronę wód mineralnych Piwnicznej-Zdroju u Wojewody Małopolskiego

Aktualizacja: W dniu 17.03.2011 r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu odwołała się do Wojewody Małopolskiego od decyzji Starosty Nowosądeckiego, który 25 lutego 2011 r. utrzymał w mocy pozwolenie na budowę stacji narciarskiej na górze Kicarz w Piwnicznej-Zdroju. Tym samym Prokuratura wsparła głos naukowców z AGH oraz Pracowni przeciwko rażącym uchybieniom merytorycznym i prawnym decyzji Starosty oraz opowiedziała się za ochroną wód mineralnych i leczniczych.

W dniu 16 marca w Krakowie w Śródmiejskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja prasowa pt. „Piwniczna-Zdrój bez wody mineralnej”, na której przedstawiono wystosowany do Wojewody Małopolskiego Apel o unieważnienie decyzji Starosty Nowosądeckiego zezwalającej na realizację ośrodka narciarskiego na górze Kicarz. Małopolski Urząd Wojewódzki potwierdził odbiór wystosowanego przez Stowarzyszenie Apelu.

W konferencji udział wzięli specjaliści z zakresu geologii i hydrogeologii, autorzy ekspertyz wskazujących na poważne ryzyko wystąpienia degradacji wód leczniczych i mineralnych rejonu Piwnicznej-Zdroju – dr inż. Lucyna Rajchel oraz dr inż. Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a także członkowie Pracowni i dziennikarze. Naukowcy podkreślili ogromną wartość wód mineralnych i leczniczych jako surowców naturalnych kształtujących się przez setki lat i niepodlegających odtworzeniu czy kompensacji. W opinii ekspertów planowana inwestycja realnie zagraża wodom Piwnicznej-Zdroju poprzez jej jakościową degradację. Istnieje także bardzo wysokie ryzyko uruchomienia procesów osuwiskowych na zboczach Kicarza.

W trakcie konferencji przedstawiono również rażące uchybienia merytoryczne i prawne, jakich dopuścił się Starosta Nowosądecki utrzymując w mocy pozwolenie na budowę dla ośrodka narciarskiego na górze Kicarz. Podkreślono dużą wagę takich zaniedbań, jak: brak wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej, przeprowadzenie badań geologicznych w sposób powierzchowny, niezgodnie z zatwierdzonym projektem, a także zignorowanie wszystkich dotychczas opracowanych ekspertyz wskazujących na wysokie ryzyko związane z realizacją inwestycji na Kicarzu. Błędy te zostały ukoronowane decyzją Starosty z dnia 25 lutego 2011 r., utrzymującą w mocy wcześniejsze pozwolenie na budowę. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot odwołała się od tej decyzji do Wojewody Małopolskiego.

Wojewoda jest obecnie ostatnią instancją, która może podjąć skuteczne działania na rzecz uratowania wód mineralnych i leczniczych rejonu Piwnicznej-Zdroju.

Ponadto:

  • Wojewoda może wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę - sam zresztą w piśmie kierowanym do naszego Stowarzyszenia w dniu 13.12.2010 r. zadeklarował, że zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 30 dni od zakończenia postępowania przez Starostę Nowosądeckiego,
  • Już w połowie zeszłego roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (a wcześniej: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) skierował do Wojewody apel o wszczęcie postępowania unieważniającego pozwolenie na budowę, wskazując na rażące błędy w projekcie budowlanym oraz brak uzgodnień z kluczowymi organami administracji,
  • Nadal trwa proces sądowy dotyczący statusu Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w postępowaniu dot. pozwolenia na budowę. Starosta Nowosądecki wydał decyzję nie czekając na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Zdaniem Pracowni stanowi to naruszenie prawa.

Wobec powyższego, liczymy na odpowiedzialność będącą wyrazem troski o ochronę kluczowych wartości środowiskowych rejonu Piwnicznej-Zdroju. Ze swojej strony deklarujemy stałe monitorowanie dalszego biegu procesów sądowych i administracyjnych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Czytaj więcej:

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Łatwo wytykać Austriakom, że zamienili swego czasu Wawel na stajnie dla koni, a cóż lepszego Wy panowie robicie, zmieniając stopniowo bezcenne dziedzictwo narodowe (i ponadnarodowe) w lunapark?

prof. Zbigniew Mirek

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie