Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

PROP broni Rospudy

DODANE: 7-3-2007

2016-05-prop-300-mini.jpg

Państwowa Rada Ochrony Przyrody wystosowała pismo do Głównego Konserwatora Przyrody w sprawie wydania zezwolenia na płoszenie ptaków oraz niszczenie ich siedlisk i ostoi przy budowie obwodnicy Augustowa. Rada wysłała również opinię do Ministra Środowiska w sprawie przyrodniczych aspektów ochrony Doliny Rospudy.

5 marca br. Państwowa Rada Ochrony Przyrody wystosowała pismo do Głównego Konserwatora Przyrody, Andrzeja Szweda-Lewandowskiego, w którym zwraca uwagę, że wydana 20 lutego decyzja, zezwalająca na płoszenie ptaków oraz niszczenie ich siedlisk i ostoi przy budowie obwodnicy Augustowa, została podjęta bez konsultacji z Radą.

PROP zwraca również uwagę na fakt, że decyzja jest obarczona istotnymi wadami prawnymi, skutkującymi prawdopodobnie jej nieważnością. W liście PROP podnosi również kwestię, że przedmiotowy obszar stanowi także siedlisko wielu nie wymienionych w zezwoleniu chronionych gatunków ptaków i innych grup zwierząt. Podstawowa wiedza przyrodnicza wskazuje, że nie ma możliwości wykonania tej decyzji bez naruszenia przepisów prawa, czyli bez płoszenia oraz niszczenia siedlisk i ostoi dodatkowych osobników oraz innych chronionych gatunków. W związku z tym zezwolenie takie nie powinno być wydane, gdyż nie ma możliwości zgodnego z prawem wykonania określonych w nim czynności. PROP wyraziła również negatywną opinię wobec podjętego przez Głównego Konserwatora Przyrody rozstrzygnięcia w tej sprawie. Rada negatywnie ocenia wybór wariantu przecinającego dolinę Rospudy. – „Uważamy, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia zgodności tej budowy z prawem polskim i europejskim, nie powinny być prowadzone prace powodujące skutki w środowisku – a do takich prac należy niewątpliwie niszczenie siedlisk i ostoi ptaków” – czytamy w liście Rady.

Również 5 marca Rada wystosowała pismo do Ministra Środowiska, do którego załączyła kolejną opinię w sprawie przyrodniczych aspektów ochrony Doliny Rospudy. Tym samym PROP uzupełniła swoje opinie z czerwca 2004 r., października 2005 r. i sierpnia 2006 r., w pełni podtrzymując zawarte w nich konkluzje – negatywne w stosunku do przebiegu obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy.

Opinia PROP zwraca szczególną uwagę na:

  • wysokie walory przyrodnicze doliny Rospudy, w tym znajdujących się w niej torfowisk, które są wyjątkowe w skali kraju i Europy,
  • wątpliwości co do sporządzonych dotychczas ekspertyz, prognoz i analiz, które nie usuwają poważnych wątpliwości co do wpływu ewentualnej budowy estakady przez torfowisko, głównie na jego stosunki wodne,
  • brak możliwości skompensowania ewentualnych oddziaływań nowej drogi na torfowisko Rospudy. Torfowiska przepływowe są wyjątkowo wrażliwe na naruszenie ich powierzchni i struktury, a raz uruchomione zmiany degeneracyjne nie są możliwe do zatrzymania. Według Rady nie istnieje obecnie technologia, umożliwiająca odtworzenie ekosystemu tego typu,
  • konieczność wykonania szczegółowej analizy zaproponowanego przez organizacje pozarządowe wariantu alternatywnego „przez Chodorki”,
  • fakt, że nie zrobiono dotąd wszystkiego, by zapewnić zachowanie obiektu, stanowiącego istotny element dziedzictwa przyrodniczego Europy.

Czytaj więcej: