Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Znów kuriozalna decyzja ministra środowiska

DODANE: 2-3-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Po raz kolejny w sprawie Doliny Rospudy Minister Środowiska się nie popisał, wydał zezwolenie na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi w okresie od 1 marca do 31 lipca każdego roku do 31 lipca 2009 roku. To kolejny krok do zniszczenia cennej doliny.

Minister Środowiska Jan Szyszko, po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, pismem z 20.02.2007 roku, zezwolił na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi gatunków ptaków, które są objęte ścisłą ochroną (od 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania zezwolenia), w czasie trwania budowy obwodnicy Augustowa. Zezwolenie obejmuje następujące gatunki ptaków – orlik krzykliwy, trzmielojad, bielik, błotniak stawowy, jarząbek, kropiatka, derkacz, żuraw, włochatka, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, jarzębatka, muchołówka mała.

Ptaki wymienione w zezwoleniu wydanym przez Ministra znajdują się w Załączniku 1 Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków („Dyrektywa Ptasia”). Dyrektywa odnosi się do dziko żyjących gatunków ptaków wskazując potrzebę i mechanizmy ich ochrony. Jak można przeczytać w podstawie prawnej, kluczowym elementem jest ochrona obszarów siedliskowych. W odniesieniu do gatunków wymienionych w Załączniku 1 (wszystkie gatunki wymienione w piśmie Ministra Środowiska) konieczne jest wprowadzenie obszarowej ochrony siedlisk w celu zapewnienia przetrwania i rozrodu tych gatunków w ich obszarach występowania (Art. 4., ust. 1.). W odniesieniu do wymienionych obszarów chronionych, państwa Unii Europejskiej zobowiązane są podejmować odpowiednie działania w celu uniknięcia zanieczyszczenia lub pogarszania się stanu siedlisk lub jakichkolwiek zaburzeń w ich środowisku, wpływających na ptaki. Państwa członkowskie zobowiązane są także do unikania zanieczyszczania lub pogarszania stanu siedlisk położonych poza tymi obszarami chronionymi (Art. 4., ust. 4.).

Obszar Doliny Rospudy znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków – „Puszcza Augustowska” (PLB200002), w związku z czym wymagania ochrony muszą obejmować wszystkie ograniczenia, które mają zapewnić najlepszą ochronę danego miejsca i ochronę wszystkich wymienionych gatunków.

Wydając zezwolenie na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi gatunków ptaków, które są objęte ścisłą ochroną, Minister po raz kolejny pokazał, że w sprawie Rospudy nie stoi po stronie rozwiązań, które będą w najlepszy sposób chroniły przyrodę.

W tym momencie warto przypomnieć, że przedwczoraj Komisja Europejska wystosowała wobec polskiego rządu ostatnie ostrzeżenie i dała siedem dni na dostosowanie się do jej zalecenia, czyli wstrzymania prac nad Doliną Rospudy. Jeżeli rząd nie wycofa pozwolenia na budowę drogi przez Rospudę, Komisja Europejska pozwie Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS może wydać nakaz wstrzymania budowy nawet w ciągu kilku dni. Na razie jednak nic nie wskazuje, że Polska zmieni zdanie. Kolejne decyzje ministra tylko potwierdzają takie przypuszczenia.

Zobacz: Zezwolenie Ministra Środowiska na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi (PDF)