PRACOWNIA 03.10.2010

Kamieniołom na Klinie: próba „kupienia” przychylności społeczeństwa

Prezes spółki Murillo publicznie zadeklarował społeczeństwu Rybnicy Leśnej wsparcie finansowe – ale dopiero po wydaniu decyzji zezwalających na powstanie kamieniołomu na górze Klin w Górach Kamiennych.

W 28 września 2010 r. w miejscowości Rybnica Leśna w gminie Mieroszów miało miejsce spotkanie, na którym prezes spółki Murillo oraz burmistrz Mieroszowa zaprezentowali lokalnej społeczności plany budowy nowej kopalni odkrywkowej melafiru w Górach Kamiennych.

Podczas spotkania prezes spółki Murillo zadeklarował chęć przekazania dla Rybnicy Leśnej (miejscowość, przy której ma być zlokalizowana kopalnia) 200 000 zł na cele społeczne. Podobna oferta została skierowana do Stowarzyszenia „Rybnica Leśna”.

Kwoty te miałyby być przekazane po zakończeniu całej formalnej procedury niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Jej elementem będzie m.in. etap uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, któremu towarzyszyć będzie udział społeczeństwa – obejmujący możliwość zaskarżenia decyzji.

Prezes firmy Murillo poinformował również o przeprowadzonych rozmowach na temat wsparcia finansowego spółki „Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK”, która jest właścicielem popularnego w Sudetach schroniska „Andrzejówka”, które jest położone nieopodal planowanej lokalizacji kamieniołomu i będzie pod wpływem jego negatywnego oddziaływania.

Tego typu działania uważamy za jawną próbę korumpowania społeczeństwa. Inwestor się kompromituje, licząc na to że może „kupić” społeczeństwo i tym samym zyskać przychylność dla szkodliwej inwestycji zlokalizowanej w samym sercu obszaru o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

mówi Krzysztof Okrasiński ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Spółka o nazwie Murillo w przeszłości nosiła nazwę Agar (co znajduje potwierdzenie w dokumentach Krajowego Rejestru Sądowego). Pod tą nazwę już trzy razy się skompromitowała:

  1. Sąd Okręgowy w Świdnicy w dniu 30 marca 2010 r. wydał wyrok orzekający, że przedstawiciel spółki Agar skorumpował trzech członków zarządu gminy Mieroszów celem pozyskania przychylności dla jego zamiarów realizacji inwestycji [czytaj: Za kamieniołom za kratki, Afera z kopalnią melafiru]. W sprawie skazano cztery osoby, orzekając wobec nich karę pozbawienia wolności (w zawieszeniu), kary finansowe oraz, w stosunku do trzech skazanych, zakaz zajmowania stanowisk w organach samorządu terytorialnego. Nieprawidłowości w sprawie doszukała się również Julia Pitera, Pełnomocnik Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych.
  2. Wojewódzki Konserwator Przyrody we Wrocławiu już raz odmówił wydania zgody na tę inwestycję (w 2007 r.) ze względu na stwierdzone znaczące negatywne oddziaływanie na przyrodę obszaru Natura 2000, które nie było uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym (sprawa ta była przedmiotem analizy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – zob. wyrok z dnia 22 października 2007 r.).
  3. Uzyskana w przeszłości przez spółkę Agar koncesja geologiczna na wydobywanie melafiru na górze Klin została uchylona (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2008 r.). Przyczyną tego był m.in. brak rozwiązania uciążliwego dla ludzi problemu transportu urobku pochodzącego z kopalni.

Po serii kompromitujących dla inwestora orzeczeń, zmienił on nazwę na nową (Murillo) oraz ponownie podjął starania o realizację inwestycji. Miałaby ona obejmować utworzenie na górze Klin kamieniołomu o powierzchni 24,6 hektara, w którym rocznie wydobywałoby się 575 tys. ton melafiru. Ich wywóz jest zaplanowany istniejącą drogą prowadzącą do Wałbrzycha, wzdłuż której mieszka kilka tysięcy osób. Wpływ inwestycji będzie się kumulował z już istniejącym kamieniołomem na zboczach Bukowca. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot była zaangażowana w sprawę od samego początku [czytaj: Wojewódzki Sąd Administracyjny powiedział NIE dla kamieniołomu na górze Klin, Klin – ostatnia runda?]obecnie również bierze czynny udział w procedurze administracyjnej. Prowadzi ją Burmistrz Mieroszowa na wniosek spółki Murillo, która stara się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jej uzyskanie jest potrzebne przed wystąpieniem o koncesję geologiczną). Najprawdopodobniej jeszcze jesienią tego roku zostanie upubliczniony raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Obszar, na którym planuje się budowę kamieniołomu, zlokalizowany jest w granicach obszarów Natura 2000 „Góry Kamienne” i „Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie” oraz na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Występuje tu kilkadziesiąt gatunków chronionych zwierząt (m.in. takie ptaki, jak włochatka, sóweczka, dzięcioł czarny, bocian czarny) oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.

Melafir jest skałą magmową – kruszywem łamanym wykorzystywanym w budownictwie, m.in. do budowy dróg (jako jeden z możliwych surowców). Na Dolnym Śląsku istnieje blisko trzysta eksploatowanych złóż kopalin, zdecydowana większość jest położona poza obszarami ochrony przyrody. Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wspartych analizami Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw – zapotrzebowanie na produkcję kruszyw do budowy dróg krajowych w latach 2010 – 2015 wynosi jedynie 8,5 % przewidywanej na ten sam czas wielkości wydobycia surowców na terenie Polski (przy czym rośnie udział kruszyw importowanych z zagranicy). Ponadto, stale rośnie udział zastosowanych w budownictwie kruszyw pochodzących z recyklingu odpadów budowlanych (w Anglii i Niemczech wynosi on 10-15 %).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Krzysztof Okrasiński, tel. 502 171 323
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych