PRACOWNIA 11.09.2010

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie podważa wiarygodność Pracowni

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie na łamach wydawanego przez siebie biuletynu „Pod Szrenicą”, w numerze 14/10 (54) z dnia 06.09.2010 r. zasugerował, że były oddział Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot działał w sposób budzący wątpliwości natury prawnej. Artykuł próbuje wykazać związek pomiędzy gospodarką finansową Sudeckiego Oddziału Pracowni, rozwiązaniem tego oddziału a działaniami podejmowanymi w sprawie rozbudowy kompleksu narciarskiego na Szrenicy.

Artykuł ten jest reakcją na to, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Pracownia na rzecz Wszystkich Istot kwestionują zgodność z prawem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się podstawą do rozbudowy kompleksu narciarskiego na Szrenicy.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot skierowała do Urzędu Miejskiego żądanie sprostowania informacji opublikowanej w biuletynie „Pod Szrenicą”.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oświadcza, co następuje:

  1. Pracownia i jej oddziały prowadziły i prowadzą jawną gospodarkę finansową, której poprawność była przedmiotem kontroli przez organy administracji publicznej i instytucje udzielające wsparcia finansowego. Nigdy nie stwierdzono naruszenia prawa związanego z prawidłowością finansów stowarzyszenia. Gospodarka finansowa jest i była prowadzona w przejrzysty i klarowny sposób.
  2. Sudecki Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot został rozwiązany 22 maja 2009 r., to jest 3 lata po zakończeniu procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kompleksu narciarskiego na Szrenicy. Poprawność przeprowadzenia procedury likwidacyjnej została potwierdzona orzeczeniem sądu zatwierdzającym wykreślenie oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.
  3. Fakt rozwiązania oddziału w żadnej mierze nie może być kojarzony ze sprawą Szrenicy. Jedynym powodem likwidacji oddziału była przebudowa systemu zarządzania w strukturach Pracowni.
  4. Zarząd Sudeckiego Oddziału Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (ani żadna z upoważnionych przez niego osób) nigdy nie wystosował pisma, w którym stwierdzałby „odstąpienie od zajmowania stanowiska w sprawie decyzji środowiskowej”, jak to jest napisane w biuletynie „Pod Szrenicą”. Pracownia nigdy nie zaprzestała prowadzenia działań dla ochrony przyrody. Zakwestionowanie decyzji przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jest bezpośrednim wynikiem zlekceważenia uwag, które Pracownia kierowała do Urzędu Miasta w Szklarskiej Poręby w 2006 r. Dalszy przebieg procedury był wynikiem zaniedbań Urzędu Miasta, do jakich doszło na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie przypominamy, że Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, organizacja z ponad 20-letnim stażem, posiadająca status organizacji pożytku publicznego, prowadzi w pełni jawną działalność. Informacja o niej, w tym dane o dochodach i wydatkach, przedstawione są na stronie internetowej.

Informujemy, że w przeszłości już wielu inwestorów bezskutecznie próbowało podważyć sposób dysponowania majątkiem stowarzyszenia, w tym także rozliczenia finansowe (m.in. Polskie Koleje Linowe S.A.). Podkreślamy, że podmioty uprawnione do kontrolowania stowarzyszenia nigdy nie wykryły nieprawidłowości w naszej gospodarce finansowej.

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie faktem, że reakcją władz Szklarskiej Poręby na merytoryczne argumenty GDOŚ i Pracowni jest populistyczne poddawanie w wątpliwość kwestii gospodarki finansowej Stowarzyszenia. Pracownia pozostaje na straży ochrony przyrody i nie zejdzie do pozamerytorycznego poziomu dyskusji zapoczątkowanego przez gminny biuletyn „Pod Szrenicą”.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych