PRACOWNIA 06.09.2010

Szrenica: GDOŚ i Pracownia domagają się wstrzymania rozbudowy kompleksu narciarskiego

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska żąda stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na rozbudowę kompleksu narciarskiego na Szrenicy w Karkonoszach. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apeluje o wstrzymanie prac budowlanych przy inwestycji.

Mając na uwadze dobro przyrody oraz konieczność zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apeluje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz do Inwestora by wstrzymał prace budowlane przy rozbudowie kompleksu narciarskiego na Szrenicy.

W dniu 6 września 2010 r. Pracownia wystąpiła z apelem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (SKO) o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy kompleksu narciarskiego na Szrenicy.

Wystosowanie apelu podyktowane jest wnioskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) do SKO o stwierdzenie nieważności wydanej w 2006 r. decyzji Burmistrza Szklarskiej Poręby o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy systemu infrastruktury narciarskiej na Szrenicy. W zakres inwestycji mają wchodzić: budowa kolei linowej o długości 2300 m i przepustowości 2400 osób/godzinę, rozbudowa sieci nartostrad oraz instalacji naśnieżania.

GDOŚ zażądał natychmiastowego wstrzymania wykonania tej decyzji (co w praktyce przekłada się na wstrzymanie inwestycji). Samej decyzji zarzucił szereg naruszeń prawa polskiego i unijnego, m.in.:

  1. zezwolenie na inwestycję negatywnie oddziałującą na obszar Natura 2000 zostało wydane mimo niezaistnienia wymogów nadrzędnego interesu publicznego; GDOŚ przywołał wyroki sądów stwierdzające, że inwestycje narciarskie nie są nakierowane na spełnienie długotrwałych interesów ogółu społeczeństwa ani bieżących potrzeb ludności – a jedynie takie przesłanki mogą uzasadniać realizację inwestycji negatywnie oddziałującej na obszar Natura 2000, jeżeli nie ma lepszych wariantów alternatywnych oraz są zapewnione kompensacje przyrodnicze;
  2. z uwagi na status obszaru Natura 2000 w 2006 r. (wówczas był to obszar „projektowany”), niedopuszczalne było wydanie przez Burmistrza Szklarskiej Poręby decyzji zezwalającej na inwestycję znacząco negatywnie oddziałującą na obszar Natura 2000, nawet gdyby zaistniały wszystkie przesłanki (interes publiczny, kompensacja, brak alternatyw) – bowiem zezwolenie może być wydane jedynie wtedy, gdy obszar Natura 2000 jest już zatwierdzony przez Komisję Europejską (co nastąpiło w listopadzie 2007 r.).

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w pełni popiera treść wystąpienia GDOŚ.

Podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był raport oddziaływania na środowisko, który nie przedstawiał właściwej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. (Czytaj) W 2006 r., w trakcie trwania procedury administracyjnej, Pracownia apelowała o przeprowadzenie solidnej analizy oddziaływania na obszar Natura 2000, uwzględniającej m.in. takie zagadnienia jak „nadrzędny interes publiczny” czy też analiza wariantów niewywołujących znacznego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000. Wnioski Pracowni zostały wówczas zignorowane przez władze gminy, władze Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Uwagi Pracowni mają bezpośrednie przełożenie na powody, które przywołuje w uzasadnieniu wniosku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Treść wniosku GDOŚ jasno pokazuje, że nieodpowiednia jakość ocen oddziaływania na środowisko może być w przyszłości źródłem problemów nie tylko przyrodniczych, ale także prawnych i biznesowych

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Pracowni

Podobne problemy występują m.in. przy inwestycji narciarskiej na Kicarzu i Stogu Izerskim. Praktyka pokazuje, że łamanie prawa o ochronie przyrody prędzej czy później odbije się na inwestorze.

W zasięgu oddziaływania nowej inwestycji znajduje się ok. 80 chronionych gatunków ptaków oraz 6 typów siedlisk przyrodniczych podlegających prawnej ochronie.

Na Szrenicy istnieje już system wyciągów i nartostrad (Ski Arena Szrenica), których negatywne oddziaływanie będzie się kumulować z nową inwestycją. Stan obecny Stan projektowany

Więcej na temat sytuacji w Karkonoszach: „Karkonosze pod naporem inwestycji”(Dzikie Życie, nr 2, 2010)

Artykuł dedykowany inwestycji na Szrenicy: „Karkonosze – gdzie ten kompromis?”(Dzikie Życie, nr 5, 2006)

Szrenica położona jest w Karkonoskim Parku Narodowym, jednym z najmniejszych parków w Polsce, ale jednocześnie jednym z najbardziej zabudowanych inwestycjami liniowymi. Jest to również obszar Natura 2000 „Karkonosze” i Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68