Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Samowola budowlana przy budowie obwodnicy Augustowa

DODANE: 28-2-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zawiadomiło Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku o popełnieniu przy budowie obwodnicy Augustowa samowoli budowlanej. Stowarzyszenie prosi o wszczęcie przez ten organ z urzędu postępowania nadzorczego, mającego na celu wyjaśnienie sprawy, a w przypadku potwierdzenia zarzutów – skierowanie przeciwko winnym wniosków o ukaranie oraz o wstrzymanie natychmiastowego wykonania zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z Prawem budowlanym rozpoczęcie robót budowlanych następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy (w tym wytyczeń geodezyjnych obiektów w terenie).

Prawo budowlane wymaga, aby Inwestor zawiadomił o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, inspektora nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Z informacji uzyskanych u Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku wynika, że GDDKiA Oddział w Białymstoku dokonała w tym organie zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych przy budowie obwodnicy Augustowa w dniu 16 lutego br. Oznacza to, że dopuszczalnym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa mógł być dopiero dzień 24 lutego 2007 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem 7 dni od dnia zgłoszenia inspektorowi nadzoru budowlanego zamiaru ich rozpoczęcia stanowi samowolę budowlaną i podlega karze grzywny.

Tymczasem, co zostało przekazane opinii publicznej przez licznych przedstawicieli mediów – wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie rozpoczęło się w dniu 21 lutego 2007 r.

Pracownia jako właściciel gruntów na trasie planowanej obwodnicy (a przez to strona w postępowaniu) złożyła również odwołanie od pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa. Zwraca w nim uwagę min. na fakt, że według Gminy Nowinka działki na których ma być budowana droga mają nadal przeznaczenie rolne.

Zobacz: Zaświadczenie z Urzędu Gminy Nowinka (05.12.2006)

Więcej informacji:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313