PRACOWNIA 02.09.2010

GDOŚ krytykuje plany rozwoju narciarstwa w gminie Ujsoły

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apeluje do Wojewody Śląskiego o uchylenie uchwały Rady Gminy Ujsoły, która zezwala na poważne zniszczenie przyrody Beskidu Żywieckiego.

Rada Gminy Ujsoły uchwaliła zmianę studium zagospodarowania przestrzennego, która dopuszcza budowę kompleksów narciarskich na stokach gór: Lipowska (Lipowski Wierch), Okrągłe oraz Szczytkówka.

Przeciwko zapisom studium gminy Ujsoły zaprotestowały organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz Klub Gaja. Apelowały one również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) o odmowę uzgodnienia projektu studium. Apele organizacji zostały zignorowane, wskutek czego wystosowały one wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o interwencję.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przeanalizował materiały i stwierdził, że przyjęcie projektu studium stanowi rażące naruszenie prawa. W pierwszej kolejności GDOŚ stwierdził, że studium nie zostało zmienione zgodnie z żądaniami RDOŚ, jednak mimo to RDOŚ je zaakceptował. Ponadto, GDOŚ mocno skrytykował brak wizji zrównoważonego rozwoju oraz oparcie polityki gminy jedynie na forsowaniu rozbudowy infrastruktury narciarskiej. Potwierdził on tezy organizacji ekologicznych o tym, że prognoza oddziaływania na środowiska (ekspertyza oceniająca skutki środowiskowe związane z przyjęciem studium) jest dokumentem o niedostatecznej jakości merytorycznej. GDOŚ wytknął autorom oceny m.in.:

  • brak przygotowania merytorycznego,
  • pominięcie analizy oddziaływania na chronione gatunki ptaków,
  • nieuzasadniony optymizm co do braku znaczącego negatywnego oddziaływania na wilki, niedźwiedzie i inne chronione gatunki zwierząt,
  • lakoniczne odniesienie się do kwestii oddziaływania na rezerwaty przyrody w rejonie inwestycji.

Ostatecznie GDOŚ potwierdził zarzuty organizacji ekologicznych co do tego, że planowane inwestycje narciarskie mogą wywołać bardzo poważne straty ekologiczne, a ich realizacja nie jest uzasadniona nadrzędnym interesem publicznym.

Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który w stanowczy sposób, poparty argumentami naukowymi, potwierdził obawy organizacji ekologicznych

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jednocześnie wyrażamy poważny niepokój co do jakości nadzoru Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, któremu powierzono troskę o ochronę obszarów Natura 2000. Analiza GDOŚ i organizacji ekologicznych wskazuje na mizerność niektórych rozstrzygnięć administracyjnych tak bardzo ważnych dla ochrony przyrody przez służby powołane dla jej ochrony na szczeblu województwa.

Obecnie jedynie Wojewoda Śląski może podjąć działania, które doprowadzą do unieważnienia uchwałę Rady Gminy Ujsoły. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apeluje do Wojewody Śląskiego o zajęcie stanowiska, które doprowadzi istniejącą sytuację do stanu zgodnego z prawem. Niezbędne jest uchylenie uchwały Rady Gminy Ujsoły, która zezwala na zniszczenie przyrody Beskidu Żywieckiego. W przeciwnym razie do dyspozycji organizacji ekologicznych pozostanie jedynie skarga do Komisji Europejskiej.

Teren gminy Ujsoły podlega prawnej ochronie jako obszar Natura 2000 „Beskid Żywiecki” i Żywiecki Park Krajobrazowy. Jest to centralny obszar gawrowania niedźwiedzi, centralna strefa terytorium watahy wilków, miejsce licznego występowania ptaków chronionych prawem polskim i międzynarodowym oraz teren karpackiego korytarza ekologicznego.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329, e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego