PRACOWNIA 24.08.2010

Kicarz: zgoda na inwestycję do ponownej weryfikacji

Starosta Nowosądecki wznowił postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę kompleksu narciarskiego na górę Kicarz w Piwnicznej-Zdroju. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot żąda natychmiastowego wstrzymania prac realizowanych na stokach Kicarzu.

To wynik działań Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu, który na prośbę Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przyjrzał się uchybieniom, jakie towarzyszyły wydaniu zgody na realizację tej inwestycji. Prokurator potwierdził zarzuty Pracowni i zażądał wznowienia procedury administracyjnej oraz uchylenia pozwolenia na budowę wydanego w lutym 2007 r. Wskutek działań Pracowni, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę będzie musiało zostać przeprowadzono ponownie i tym razem powinna towarzyszyć mu solidna analiza oddziaływania inwestycji na środowisko.

Niezależnie od powyższego, Wojewoda Małopolski analizuje konieczność stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu rozpatruje możliwość stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. O wszczęcie ww. postępowań wnioskowała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Budowa kompleksu narciarskiego na stokach Kicarza niesie poważne zagrożenie degradacji stanu i składu wód mineralnych „Piwniczanka”, których istnienie nadaje Piwnicznej-Zdrój status uzdrowiska. Istnieje też ogromne ryzyko związane z uruchomieniem procesów osuwiskowych. Obawy Stowarzyszenia są solidnie wsparte ekspertyzami naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Wrocławskiej. Graficzne przedstawienie ww. zagadnień przedstawiamy na stronie internetowej

Powyższe ryzyka nie były badane w toku oceny oddziaływania na środowisko, natomiast władze Piwnicznej-Zdroju nie powiadomiły społeczeństwa o całości toczącej się procedury OOŚ, co uniemożliwiło społeczeństwu sądową weryfikację decyzji w 2006 r.

Pracownia zwraca uwagę, iż nieuwzględnienie powyższych aspektów na etapie wydawania decyzji zezwalających na budowę inwestycji jest rażącym naruszeniem prawa oraz ignorancją uwarunkowań środowiskowych, a także i gospodarczych (w przypadku utraty walorów nadających Piwnicznej-Zdroju status uzdrowiska).

Sytuacja inwestycji narciarskiej na Kicarzu pokazuje, że ignorancja nie popłaca, bowiem nawet mając wydane pozwolenie na budowę można je utracić kilka lat później, jeżeli było ono wydane niezgodnie z prawem

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni

Powinno to być przestrogą dla innych inwestorów oraz dla urzędników wydających im pozwolenia: jeżeli teraz zignorujemy poważne aspekty środowiskowe, to odczujemy tego skutki w przestrzeni kilku lub kilkunastu lat.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wyraża stanowisko, że niedopuszczalne jest zezwolenie na zniszczenie zasobów wód mineralnych przez ośrodek narciarski, zwłaszcza że to dzięki nim Piwniczna-Zdrój ma swoją nazwę i status uzdrowiska. Zniszczenie tych walorów jest krótkowzroczne i, zdaniem Pracowni, nieprzemyślane.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Pilsko