PRACOWNIA 09.06.2010

Kolejna błędna decyzja na poziomie Powiatu wadowickiego w sprawie nielegalnej rozbudowy wyciągu narciarskiego „Czarny Groń” została uchylona

Tym razem chodzi o decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach (PINB), który próbował wykorzystać przepisy prawa budowlanego do pozbycia się Stowarzyszenia z prowadzonego postępowania w sprawie samowoli budowlanej na „Czarnym Groniu”.

W dniu 27 maja 2010 r., decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Pracownia została dopuszczona na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie nielegalnej rozbudowy wyciągu narciarskiego „Czarny Groń”.

Decyzja PINB w Wadowicach o nie przyznaniu prawa strony była o tyle kontrowersyjna, że to właśnie na wniosek Pracowni PINB podjął działanie związane z samowolą budowlaną na „Czarnym Groniu”. Zgodnie z literą prawa automatycznie uprawnia to Stowarzyszenie do udziału w nim na prawach strony.
Brak posiadania prawa strony oznaczałoby brak możliwości udziału w postępowaniu (wnoszenia wniosków, materiałów dowodowych czy odwołań się od błędnych decyzji) a tym samym zamknięcie ust stronie społecznej, co w ocenie Pracowni jest niedopuszczalne ponieważ zaprzecza modelowi społeczeństwa obywatelskiego i transparentności działań organów administracji.
Przypomnijmy, że prawie dwa miesiące temu wadowicka prokuratura również przegrała w sądzie i będzie musiała podjąć sprawę nielegalnie powstałego wyciągu.

Inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Nielegalna rozbudowa wyciągu została zrealizowana na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, naruszyła również teren rezerwatu przyrody „Madohora”.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie w swym postanowieniu podkreśla, iż za udziałem Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w postępowaniu przemawia zbieżność celów statutowych z przedmiotem sprawy a także interes społeczny wyrażony poprzez udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym samowolnej realizacji tego rodzaju inwestycji.

Oprócz próby wyeliminowania z postępowania naszego Stowarzyszania obecne działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach prowadzone są w sposób, który zmierza do legalizacji samowoli budowlanej. Należy nadmienić, iż przedmiotowa inwestycja jest niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Legalizacja inwestycji jest niemożliwa ze względu na to, że inwestycja naruszyła granice rezerwatu przyrody Madohora i Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, czym naruszono szereg przepisów o ochronie przyrody.

mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni

Ponadto PINB chcąc uniknąć wykazania niezgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podzielił sztucznie przedsięwzięcie (wybudowanego ośrodka narciarskiego) i prowadzi 3 odrębne postępowania dla 3 odrębnych instalacji (naświetlenie, naśnieżania, kolej linowa) wchodzących w zakres tego samego przedsięwzięcia. Taki sposób podejścia do sprawy w opinii Stowarzyszenia ma na celu obejście faktu niezgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Praktyka stosowana przez PINB jest naganna.

Inwestycja dokonała następujących zniszczeń:

  • zniszczenie chronionych siedlisk buczynowych
  • zniwelowano teren na kilkanaście metrów głębokości na potrzeby budowy dolnej i górnej stacji oraz pod zbiornik retencyjny na potrzeby sztucznego śnieżenia
  • na potoku (u źródła) powstał zbiornik retencyjny do sztucznego śnieżenia
  • wzdłuż całego stoku usytuowano lampy oświetleniowe
  • wykonano instalacje sztucznego zaśnieżania wraz infrastrukturą towarzyszącą (rury doprowadzające wodę oraz kable energetyczne

Ponadto inwestycja poważnie ingeruje w teren występowania chronionych gatunków przyrodniczych, takich jak m.in. wilk, niedźwiedź, dzięcioł duży i zielony, jastrząb.

Wobec poczynań inwestora Pracownia domaga się: 

  1. Niedopuszczenia do legalizacji samowoli budowlanej.
  2. Rozebrania nielegalnie powstałej infrastruktury narciarskiej i towarzyszącej.
  3. Wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do inwestora, który dopuścił się naruszenia prawa i zagrożenia środowiska.
  4. Zapewnienia przeprowadzenia adekwatnych do zniszczeń kompensacji przyrodniczych.

Opis procedury administracyjnej

Pismem z dnia 1 grudnia 2009 r. Pracownia wystąpiła do PINB w Wadowicach z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie wyciągu narciarskiego krzesełkowego na stoku narciarskim należącym do Ośrodka Narciarsko-Wypoczynkowego „Czarny Groń” w gminie Andrychów bez uprzedniego uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych, a w szczególności: decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.
Postanowieniem z dnia 25.02.2010 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie nielegalnej budowy wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zboczu Czarny Groń w miejscowości Rzyki.
Na powyższe postanowienie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wniosła zażalenie do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, który postanowieniem z dnia 27 maja 2010 uchylił decyzję organu I instancji stwierdzając nie dopełnienie przez PINB w Wadowicach obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj również:

Wartości przyrodnicze

Beskid Mały – pasmo stanowiące część Beskidów Zachodnich ciągnący się od Bramy Wilkowickiej i doliny Białej na zachodzie do doliny Skawy na wschodzie. Część wschodnia Beskidu Małego, na terenie którego znajduje się inwestycja, nazywa się Góry Zasolskie. Obszary leśne Beskidu Małego obejmują niemal wyłącznie siedliska lasu dolnoreglowego. Składają się głównie z buków, jodłów i świerków. Osobliwością jest szczyt Łamanej Skały, który jest porośnięty rodzimym 100-letnm lasem świerkowym przypominający płat regla górnego, pomimo wysokości, na której rośnie. Jest to spowodowane wpływami i warunkami podłoża – rośnie on bowiem na kamienistej glebie na podłożu zlepieńców istebiańskich. W krajobrazie Beskidu Małego osobliwą niespodzianką są formy skalne.

Teren Beskidu Małego jest objęty siecią ochrony przyrody Natura 2000 „Beskid Mały”(PLH240023) głównie ze względu na kwaśne i żyzne buczyny, obszar ten jest również korytarzem ekologicznym. Na omawianym terenie znajduje sie kilkadziesiąt skałek, jaskiń i schronisk podskalnych. Żyją tu m.in. nietoperze wymienione w załączniku II sieci Natura takie jak nocek duży, nocek orzęsiony i podkowiec mały. Stwierdzono tu łącznie obecność 14 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ponadto, jest to miejsce występowania 2 gatunków mchów z załącznika II tej Dyrektywy.

Rezerwat Madohora – rezerwat przyrody utworzony w 1960 r. o powierzchni ponad 70 ha chroniący naturalny, górnoreglowy bór świerkowy, a także bujne runo leśne znajdujące się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, obejmuje partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały. Położony jest na wysokości 700-929 m n.p.m. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zespołów leśnych występujących na różnorodnych siedliskach oraz wychodni skalnych na szczycie Madohory. Wyodrębniono na tym terenie dziewięć zbiorowisk, w tym pięć leśnych i cztery ziołoroślowe. Do ciekawostek florystycznych rezerwatu należy między innymi rzeżucha trójlistkowa, ponieważ występuje ona tutaj na północnym krańcu swego zasięgu europejskiego. Częste są tutaj jelenie, sarny, dziki oraz kuny leśne i borsuki. Z ptaków warto wymienić głuszca oraz słonkę.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68