PRACOWNIA 05.10.2005

Czy ktoś ma w tym interes?

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na konferencję prasową dotyczącą łamania prawa w sprawie budowy nowej kolejki linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch w Tatrzańskim PN. Konferencja odbędzie się w dniu 6 października o godzinie 12.00 przed budynkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu przy ulicy Gorzkowskiej 30.

  • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu grzywny, w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2004 r., z powodu rażących naruszeń prawa.
  • SKO łamie bowiem Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm.) tym samym Polskie Koleje Linowe mają „zielone światło” dla budowy nowej kolejki.
  • Ponadto wnieśliśmy wniosek o wstrzymanie wykonywalności decyzji nr 232/96 Burmistrza Zakopanego o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na modernizacji kolei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch.

Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”, jako organizacja ekologiczna uczestnicząca na prawach strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na „Przebudowie kolei liniowej Kuźnice – Kasprowy Wierch”, wniosła skargę do Sądu Administracyjnego na decyzję organu drugiej instancji utrzymującą w mocy ww. decyzję o udzieleniu warunków zabudowy i zagospodarowania. Organem II instancji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu, który utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Miasta Zakopane. Skargę wnosi się zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 2004 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, za pośrednictwem organu II instancji. Organ ten, w tym przypadku SKO w Nowym Sączu ma obowiązek, określony w art. 54 par 2 ww. ustawy przekazać skargę wraz z aktami sprawy w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

Pracownia w dniu 29 września 2004 r. przesłała listem poleconym ww. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2004 r. (sygn. akt. SKO. I 01/1100 c/ZP/2003/2004) do WSA w Krakowie za pośrednictwem SKO w Nowym Sączu. Skarga została wniesiona na podstawie art. 3, par. 2, ust. 1 oraz art. 50 i art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zarząd Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

  • uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2004 r.
  • zarzuca przedmiotowej decyzji naruszenie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym oraz naruszenie art. 36 i art. 14 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody.
  • zarzuca przedmiotowej decyzji naruszenie art. 6 ust. 2 oraz ust. 7, 8 i 9 Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. z 2003 r., Nr 78, poz. 706).

SKO w Nowym Sączu powinno zgodnie z ustawowym terminem przekazać skargę i akta sprawy do dnia 29 października 2004 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Pomimo tego SKO w Nowym Sączu do dnia dzisiejszego nie dopełniło tego obowiązku. Zaniechanie to nosi znamiona celowego wstrzymywania rozpatrzenia skargi przez WSA w Krakowie i niczym nie da się usprawiedliwić.

Pracownia w związku tym skierowała wniosek do WSA w Krakowie, o wymierzenie SKO w Nowym Sączu grzywny w trybie określonym w art. 55 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm.) w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2004. Osobnym wnioskiem Pracownia wystąpiła o wstrzymanie wykonania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji kolei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch.

Przetrzymując dokumenty organizacji społecznych (Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Pracowni na rzecz Wszystkich Istot) SKO daje „zielone światło” dla PKL, które obecnie rozstrzygnęło przetarg wyłaniając firmę, która ma budować nową kolejkę oraz przygotowuje wniosek o pozwolenie na jej budowę.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zawsze stała na stanowisku, że planowana przez PKL inwestycja o nazwie „Przebudowa kolei liniowej Kuźnice – Kasprowy Wierch” jest w istocie budową nowej kolejki, a urządzenie to nie może i nie będzie służyć realizacji strategii ochrony przyrody, gdyż w znacznym stopniu zagraża unikatowym wartościom przyrody tatrzańskiej. Wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej inwestycji jest dokumentem sporządzonym z naruszaniem obowiązującego prawa ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, opartym na źle sporządzonej i przestarzałej Ocenie Oddziaływania na Środowisko. Przy planowaniu inwestycji został także pominięty transgraniczny aspekt ochrony przyrody całego masywu Tatr.

Zarząd PnRWI oświadcza iż nie jest przeciwny modernizacji kolei Kuźnice – Kasprowy Wierch, a jedynie stanowczo przeciwstawia się zwiększeniu przewozowości tej kolei.

DOMAGAMY SIĘ PRZESTRZEGANIA PRAWA PRZEZ URZĘDNIKÓW!

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, członek Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail:[email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68