Lasy są wspólne

Lasy są wspólne – ruchy i organizacje mają prawo współdecydować

80% lasów w Polsce to własność publiczna, a 75% obywateli chce zmniejszenia  obszaru na którym wycina się drzewa. Polskie prawo pozwala jednak ignorować  głos społeczeństwa w sprawie zarządzania publicznymi lasami. Uwagi składane w konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasu (PUL), dokumentów  określających prowadzenie gospodarki leśnej, nie są wiążące a co za tym idzie znaczna większość z nich jest ignorowana. Mimo tego, że obywatele i obywatelki formalnie mają prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości w kwestiach dotyczących środowiska, decyzje zatwierdzające PUL nie podlegają zaskarżeniu w sądach administracyjnych, nawet wtedy gdy w sposób oczywisty łamią prawo.

Celem projektu, wdrażanego wspólnie przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, Fundację Lasy i Obywatele oraz Stowarzyszenie MODrzew, jest zwiększenie udziału społeczeństwa w decydowaniu o  publicznych lasach. Aby go zrealizować podejmiemy działania na poziomie lokalnym, krajowym i UE.

Przeprowadzimy monitoring zaangażowania samorządów w podejmowaniu decyzji o publicznych lasach i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące lasów miejskich. Na tej podstawie opracujemy dobre praktyki współpracy i zainicjujemy spotkania samorządów ze stroną społeczną zwiększając udział społeczeństwa w decydowaniu o lasach miejskich oraz zaangażowanie samorządów w decyzje o lasach publicznych.

Przeanalizujemy jakie uwagi i wnioski dotyczące gospodarki leśnej wnosi strona społeczna. Monitoring przeprowadzimy korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej. W przypadku odmowy udzielenia informacji,  wystąpimy na drogę sądową, co pomoże w wyegzekwowaniu informacji oraz usprawni procesy dostępu do informacji o lasach. Analiza pozyskanych informacji posłuży do wypracowania modeli i dobrych praktyk rozwiązywaniu sporów dotyczących zarządzania lasami.

Będziemy monitorować procesy legislacyjne i prawne poziomu UE dotyczące zarządzania lasami i podejmować działania rzecznicze mające na celu włączenie  do procedowanych regulacji zapisów zwiększających udział społeczeństwa w decydowaniu o lasach. Pomoże to wzmocnić ramy prawne udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lasach.

Wypracowane schematy działania i mocniejsze ramy prawne zwiększą wpływ organizacji zajmujących się ochroną lasów na decydowanie o publicznych lasach.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.