Menu główne:

Jesteś tutaj: O Pracowni / O Pracowni

O Pracowni

 1. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego.
 2. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym dla każdego, kto chce stanąć w obronie przyrody – zwierząt, roślin i naturalnego środowiska.
 3. Stanowimy organizację społeczną, powstałą oddolnie, niezależną od instytucji państwowych, politycznych czy religijnych.
 4. Naszymi członkami są osoby pełnoletnie, w różnym wieku, z Polski i innych krajów. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma zagranicznymi i krajowymi organizacjami ekologicznymi.
 5. W swojej działalności odwołujemy się do założeń filozofii ekologii głębokiej – nazwanej tak przez profesora Arne Naessa, „filozofii odrzucającej dzielący antropocentryzm i zwracającej się ku tradycjom niepodzielności świata”.
 6. Celami Pracowni są zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego; propagowanie i poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu środowiska naturalnego, w tym istniejących i potencjalnych zagrożeniach i mechanizmach jego degradacji; proekologiczna działalność edukacyjna; pobudzanie i rozwój świadomości oraz postaw proekologicznych społeczeństwa. Pracownia realizuje swoje cele poprzez:
  • propagowanie filozofii głębokiej ekologii
  • pomoc merytoryczną, informacyjną, techniczną dla podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego lub mających wpływ na ich stan
  • prowadzenie edukacji ekologicznej
  • prowadzenie działalności wydawniczej (miesięcznik Dzikie Życie, książki)
  • działania na rzecz ochrony zasobów przyrody
  • występowanie do właściwych organów administracji i nadzoru z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia istniejącego zagrożenia środowiska lub przywrócenia jego stanu wyjściowego
  • udział w postępowaniach administracyjnych, planistycznych, sądowych, legalizacyjnych i innych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne i kulturowe poprzez składanie do organów administracji i podmiotów zarządzających uwag, zastrzeżeń, wniosków, propozycji zmian do projektów, skarg, zażaleń i odwołań w sprawie działań i przedsięwzięć (w tym: inwestycji) mogących oddziaływać na środowisko, na wszelkich etapach ich planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji (w tym: rozbiórki)
  • wykonywanie i koordynowanie inwentaryzacji przyrodniczych; przygotowywanie i zlecanie wykonania opracowań, opinii i ekspertyz specjalistycznych dotyczących funkcjonowania środowiska naturalnego i kulturowego, w tym istniejących i potencjalnych zagrożeń i mechanizmów degradacji
  • udział w przygotowaniu opracowań specjalistycznych oraz w procedurach przygotowania i przyjmowania opracowań dokumentów planistycznych dotyczącego ładu przestrzennego, planowania przestrzennego i ochrony środowiska poprzez składanie do organów administracji i podmiotów zarządzających uwag, opinii, zastrzeżeń, wniosków i propozycji zmian do projektów dokumentów mogących oddziaływać na środowisko na wszelkich etapach ich planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji
  • inicjowanie, wdrażanie i realizację projektów aplikacyjnych dotyczących ochrony gatunków i obszarów siedliskowych oraz edukacji
  • promocję i organizację wolontariatu
  • prowadzenie monitoringu stanu środowiska przyrodniczego oraz jego zagrożeń, mechanizmów degradacji i skutków realizacji przedsięwzięć
  • monitoring procesów planistycznych, decyzyjnych i postępowań administracyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć, działań, planów i programów mogących oddziaływać na środowisko
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 7. Członkiem Pracowni może być każda pełnoletnia osoba fizyczna z kraju i z zagranicy, pod warunkiem akceptacji celów i statutu Pracowni. Instytucje i organizacje mogą być członkami wspierającymi.
 8. Stowarzyszenie ma jeden oddział – Oddział Podlaski.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego