Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Dalszy ciąg demagogii oraz wprowadzania opinii publicznej w błąd – wypowiedzi GDDKiA oraz prezydenta Skarżyska-Kamiennej nt. budowy S7

DODANE: 13-2-2013

Łąki w dolinie rzeki Oleśnicy, pas pod drogę S-7

13 lutego br. serwis Skarżysko24.pl opublikował artykuł pn. „Co dalej z S7? – komentarz prezydenta”, będący relacją z konferencji prasowej prezydenta miasta Skarżysko-Kamienna, Romana Wojcieszka, poświęconej problemom przy realizacji drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna. Dodatkowo na portalu Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne opublikowano stanowisko kieleckiej GDDKiA nt. budowy drogi S7 w Skarżysku-Kamiennej.

Wobec demagogicznych wypowiedzi prezydenta Skarżyska-Kamiennej oraz faktu wprowadzania opinii publicznej w błąd przez GDDKiA przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

1. Swoją wypowiedzią prezydent Skarżyska-Kamiennej pokazał całkowity brak merytorycznych podstaw do zabierania głosu w sprawie uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i prawnych, ważnych z punktu widzenia realizacji tej inwestycji.

Wskazać należy, iż to nie organizacje społeczne „blokują” budowę drogi S7. Przeszkodą dla powstania drogi są błędy popełnione przez organy administracji państwowej w dokumentacji dla tego przedsięwzięcia. Potwierdza to fakt uchylenia w 2011 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo zn. DONOŚ-idk.4200.6.2011.ER.3 z dnia 07.04.2011) wydanej dnia 30.10.2008 r. zn. ŚR.V.6613/3-47/07 przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji środowiskowej, jako dokumentu z rażącymi nieprawidłowościami formalnymi i merytorycznymi. W decyzji GDOŚ czytamy „…wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia właściwej oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na potencjalny obszar Natura 2000 „Ostoja Skarżyska”, znajdujący się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, w sposób rażący narusza art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody”… oraz jednocześnie przedmiotowa decyzja „narusza art. 6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej. Pozostawienie jej w obrocie prawnym naraziłoby Polskę na zarzuty ze strony Komisji Europejskiej i wszczęcie przeciwko Polsce postępowania naruszeniowego”.

2. Warte podkreślenia jest fakt, że Stowarzyszenie uczestniczy jako strona w postępowaniu administracyjnym do samego początku tj. od 2008 r. i na każdym jego etapie wskazywało rozwiązania służące pogodzeniu interesu społecznego z wymogami ochrony środowiska.

3. Po uchyleniu decyzji środowiskowej przez GDOŚ w roku 2011 GDDKiA w Kielcach mogła przygotować dokumentację pozbawioną błędów zamiast tego wybrało sądową drogę odwołań co finalnie doprowadziło do wyroku NSA i opóźnień w jej realizacji.

4. Wygodniej jest przerzucić odpowiedzialność za błędy popełnione przez urzędników państwowych na organizacje społeczne, zwłaszcza jeśli się ma do nich taki stosunek jak prezydent Skarżyska-Kamiennej. Według prezydenta, Stowarzyszeniem działającym w Polsce od 23 lat i będącym organizacją pożytku publicznego, kierują „chore idee”, a działania zmierzające do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem i uwzględnieniem ochrony przyrody są działalnością „szkodliwą dla rozwoju miasta”.

5. Przedstawione przez prezydenta Skarżyska-Kamiennej stanowisko Samorządów jest karygodne, ponieważ nie buduje dialogu społecznego a co najwyżej winduje w górę słupki poparcia politycznego. Ponadto, gdyby Stowarzyszenie nie miało rzeczowych dowodów na nieprawidłowości przy realizacji inwestycji, żaden sąd (zwłaszcza najwyższej instancji) nie uwzględniłby złożonych uwag.

6. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, Stowarzyszenie wielokrotnie podejmowało szereg działań. W 2012 r. podjęło skuteczne działania mające na celu poprawę błędów na nowo wybudowanej drodze S7 Skarżysko-Występa, które m.in. doprowadziły do poprawy nieszczelnych ogrodzeń, celem wyeliminowania wtargnięć zwierząt na jezdnię i niebezpieczeństwa kolizji. Także na przedmiotowym odcinku drogi nie może zabraknąć dbałości o spełnienie wymogów ochrony środowiska, gdyż wpływają one bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników S7. Pomimo próby dyskredytowania takich działań przez prezydenta Skarżyska-Kamiennej, są one w interesie wszystkich, także GDDKiA, instytucji odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa na S7.

7. Opowiadamy się za koniecznością jak najszybszej realizacji tej drogi, ale musi się to odbyć z poszanowaniem prawa oraz z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa i ochrony przyrody. Należy zweryfikować zasadność budowy węzła Skarżysko-Północ w dolinie rzeki Oleśnicy.

8. Projektowanie dróg w Polsce powinno się odbywać na poziomie eksperckim i być wolne od populistycznych wystąpień i nacisków politycznych.

9. Stowarzyszenie od kilkunastu lat podejmuje działania na rzecz realizowania inwestycji transportowych z poszanowaniem interesu społecznego, przyrodniczego i ekonomicznego, będąc uznanymi w kraju i Europie ekspertami w tej dziedzinie.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również: