Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie referendum dotyczącego obwodnicy Augustowa, zaplanowanego w województwie podlaskim na 20 maja 2007 r.

DODANE: 18-5-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, pragniemy wyrazić swoją jednoznacznie negatywną opinię w sprawie idei referendum dotyczącego trasy obwodnicy Augustowa zaplanowanej przez obszar chroniony Natura 2000 „Puszcza Augustowska”, w tym torfowiska w dolinie Rospudy.

Referendum to jest przykładem wykorzystywania tematu realizacji inwestycji drogowych i budowy obwodnic podlaskich miejscowości do politycznej walki o głosy wyborców w odbywających się tego samego dnia wyborach do sejmiku województwa. Poziom bezpieczeństwa na podlaskich drogach nie jest zadowalający i nie ulega wątpliwości, że wymaga pilnej poprawy. Budowa obwodnic miejscowości na trasach tranzytowych niestety nie oznacza automatycznie rozwiązania tego problemu. Aby jednak uwolnić tereny zabudowane od natężonego ruchu samochodów poprzez budowę obwodnicy należy procedury związane z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń przeprowadzić prawidłowo – w zgodzie z wymogami prawa.

Referendum to nie będzie miało żadnego faktycznego znaczenia w sporze wokół obwodnicy Augustowa, a jedynie pogłębi konflikt między Polską a Unią Europejską. Ubolewamy, że ignorowane są obecnie wyniki powszechnego referendum ogólnokrajowego z 2004 roku, w którym Polacy opowiedzieli się za przystąpieniem w struktury Unii Europejskiej, przyjmując wynikający z tego obowiązek respektowania prawa Wspólnoty. Ogłoszone referendum lokalne jest w istocie głosowaniem nad stosowaniem europejskiego prawa, co jest niedopuszczalne i stawia Polskę w złym świetle na tle innych państw członkowskich UE.

Organizacje pozarządowe od dawna zwracały uwagę, że proponowana przez GDDKiA trasa obwodnicy Augustowa nie jest zgodna z prawem ochrony przyrody tak krajowym, jak i europejskim. Skierowanie przez Komisję Europejską skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia br., uchylające postanowienie Ministra Środowiska uzgadniające przebieg obwodnicy, zdają się potwierdzać, że istnieją poważne wątpliwości, co do wywiązywania się przez Polskę z obowiązku ochrony przyrody, nałożonego prawodawstwem europejskim.

Ubolewamy nad tym, że niektórzy politycy wprowadzają w błąd mieszkańców Podlasia, informując, że ich wola wyrażona w referendum będzie miała znaczenie dla Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sądu krajowego. W rzeczywistości jest to jedynie kosztowne badanie opinii publicznej, za które zapłacą wszyscy podatnicy. Fundusze przeznaczone na organizację referendum (ok. 2 milionów złotych) sensowniej byłoby wykorzystać na realizację doraźnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowościach domagających się budowy obwodnic. Uważamy, że w interesie Polski jest dbanie o jej najcenniejsze walory przyrodnicze, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, która dla Augustowian i mieszkańców Podlasia oznacza zarówno ochronę Doliny Rospudy jak i budowę niezbędnych obwodnic. Program ochrony cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 umożliwia zabezpieczenie najcenniejszych walorów przyrodniczych regionu, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się jednym z jego głównych gospodarczych atutów.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Polska Zielona Sieć
WWF Polska
Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot