Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Tematyka i cel

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzą pod okiem wiodących ekspertów z dziedziny klimatologii, prawa, ekonomii, energetyki konwencjonalnej i opartej na odnawialnych źródłach, ochrony zdrowia i środowiska oraz działań medialnych i prowadzenia kampanii społecznych. Osią szkoleń są zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jednak nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje mają charakter uniwersalny i są przydatne również na innych polach społecznej aktywności.