Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Tematyka i cel

Uczestnicy szkolenia będą zdobywać wiedzę pod okiem wiodących ekspertów z dziedziny wiedzy o gazie kopalnym i transformacji energetycznej oraz działań medialnych i prowadzenia kampanii. Osią szkoleń będą zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem roli gazu kopalnego, jednak nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje mają charakter uniwersalny i będą przydatne również na innych polach społecznej aktywności.