Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rekomendacje

Obrazek

Fot. Adam Wajrak

1. Zaprzestanie traktowania pierwotnej biomasy leśnej jako odnawialnego źródła energii. Energia wytworzona ze spalania pierwotnej biomasy leśnej powinna zostać usunięta z listy paliw kwalifikowanych jako odnawialne źródła energii na mocy dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz przestać być zaliczana do spełniania przez państwa członkowskie celów dotyczących udziału OZE w produkcji energii.

2. Wstrzymanie bezpośrednich i pośrednich dopłat do wytwarzania energii z pierwotnej biomasy leśnej. W znowelizowanej dyrektywie w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych pierwotna biomasa leśna powinna przestać być kwalifikowana do publicznego wsparcia finansowego dla OZE. Instalacje spalające pierwotną biomasę leśną nie powinny być traktowane jako zeroemisyjne w systemie handlu emisjami EU ETS.

3. Wykorzystanie jedynie wtórnej biomasy drzewnej do produkcji energii. Przeznaczając biomasę drzewną do produkcję energii powinno się bezwzględnie kierować zasadą kaskadowego wykorzystania surowców. Oznacza to, że jedynym rodzajem biomasy drzewnej, kwalifikowanym jako odnawialne oraz zeroemisyjne źródło energii, powinna być wtórna biomasa drzewna (m.in. drewno pokonsumpcyjne i odpady poprzemysłowe).

4. Zaprzestanie wspierania spalania biomasy drzewnej w sektorze energetyki zawodowej. Powinno się wstrzymać wszelkie wsparcie publiczne dla spalania i współspalania drewna energetycznego w instalacjach wytwarzających jedynie energię elektryczną, ze względu na ich niską sprawność oraz zaprzestać budowy nowych bloków elektroenergetycznych zasilanych biomasą.

5. Lepszy monitoring pozyskiwania i wykorzystania biomasy drzewnej do produkcji energii. Należy ulepszyć i ujednolicić system zbierania danych na temat pozyskania i zużycia biomasy drzewnej. Publicznie dostępne dane powinny rozróżniać pierwotną biomasę leśną od pozostałych rodzajów biomasy drzewnej. Monitorowane powinny być źródła pochodzenia energetycznej biomasy drzewnej (m.in. leśnictwo, gospodarka terenami zielonymi, rolnictwo, przetwórstwo drewna, drewno pokonsumpcyjne). Lasy Państwowe powinny szczegółowo ewidencjonować ilość, sortymenty i miejsce pochodzenia biomasy leśnej pozyskanej z zasobów krajowych.

6. Wyłączenie z definicji drewna energetycznego biomasy leśnej pozyskanej ze szkodą dla ekosystemów leśnych i obszarów chronionych. Należy przyjąć na poziomie prawa unijnego mocne kryteria zakazujące traktowania jako OZE biomasy leśnej pozyskanej w wyniku zrębów całkowitych, wyrywania korzeni i karp oraz innych szkodliwych form gospodarki leśnej takiej jak oranie gleby leśnej i usuwanie martwego drewna. Należy przestać klasyfikować jako OZE drewna pozyskanego z rezerwatów przyrody, parków narodowych, obszarów Natura 2000 i innych obszarów objętych ochroną.